OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn.: Budowa studni głębinowej SW Lipinki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
pn.:
Budowa studni głębinowej SW Lipinki

Numer ogłoszenia w BZP: 258524 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 127543 - 2015r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa studni głębinowej SW Lipinki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa studni głębinowej SW Lipinki.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:
1. Wykonanie otworu wiertniczego ujmującego wodę podziemną metodą mechaniczno-udarową w rurach śred. 18 do głębokości 80,0 m.
W wykonanym otworze zabudować kolumnę filtrową z rur pełnych i szczelinowych grubościennych w następujących odcinkach:
- rura nadfiltrowa śred. 315/300 na długości 58,20 m
- część robocza - filtr szczelinowy śred. 315/300 na długości 20,00 m
- rura podfiltrowa śred. 315/300 na długości 2,00 m.
Do pompowania wody z wykonanego otworu przyjęto pompę zatapialną głębinową
z instalacją tłoczną od pompy do głowicy studziennej z rur stalowych nierdzewnych kołnierzowych Dn 150 (wg DIN 4922).
2. Wykonanie obudowy studni wierconej z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 2,0 m i wysokości 3,25 m z pokrywą żelbetową śred. 2,0 i włazami stalowymi 0,6 m.
3. W obudowie studni należy zamontować urządzenia zgodnie z dokumentacją.
4. Całość prac i badań objętych zamówieniem wymaga nadzoru hydrogeologa, posiadającego uprawnienia w zakresie hydrogeologii.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
HYDROGEOWIERT Patrycja Kępska i wspólnicy spółka jawna, ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256993,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 166.245,09 zł
Oferta z najniższą ceną: 166.245,09 / Oferta z najwyższą ceną: 237.636,00
Waluta: PLN .
                                                                         Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 października 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 października 2015, 12:31:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459