Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki”

  IPR-ZP.271.16.2.2015                                                     Koronowo, 2015-09-17
 
                                                                                                 
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej przetargu nieograniczonego pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki”
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907 ze zm.), wybrano  ofertę złożoną przez:
HYDROGEOWIERT Patrycja Kępska i wspólnicy sp. j. ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Punktacja w kryterium cenaPunktacja w kryterium okres gwarancji  i rękojmi   
Łączna punktacja
1. Centrum Recyklingu, Transportu i Górnictwa PACIO Sp. z o.o., ul. Mikołaja 9, 88-170 Pakość
77.12

0

77,12

2.

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski
ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź

75,69

10

85,69

3.
Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych HYDROPOL-Gdańsk Sp. z o.o.  ul. Sandomierska 49,
80-051 Gdańsk

81,64

10

91,64

5.
Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Piotr Kurkowski   Pokrzywno 132, 86-330 Mełno
84,01

5

89,01

6.
HYDROGEOWIERT Patrycja Kępska i wspólnicy sp. j.
ul. Droga Jeziorna 8,
86-300 Grudziądz

90

10

100

          Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp z postępowania odrzucono ofertę STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin z uwagi na niezgodność treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym nie uzupełnił zapisów punktu 5, w którym winien on złożyć  oświadczenie woli w zakresie okresu udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi.
         Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
 
                                                                                    Z-ca Burmistrza
                                                                                                                    Rafał Gibas

 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (17 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (17 września 2015, 10:47:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711