OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie
wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe

Numer ogłoszenia w BZP: 135795 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 114495 - 2015r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót:
Część 1 (roboty budowlane w budynku istniejącym):
- izolacja fundamentów budynku synagogi,
- ściany i przemurowania,
- podłogi i posadzki w budynku synagogi,
- stolarka drzwiowa wewnętrzna,
- tynki i okładziny wewnętrzne,
- montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych,
- instalacja p. poż.,
- przyłącze kablowe zalicznikowe ZK+2TL - RG budynku,
- wewnętrzna instalacja elektryczna,
Termin realizacji części 1 (roboty budowlane w budynku istniejącym) należy wykonać do dnia 30 października 2015 r.
Część 2 (roboty budowlane w budynku istniejącym - pozostałe):
- montaż i demontaż rusztowań do robót wewnętrznych,
- roboty rozbiórkowe w budynku synagogi,
- schody drewniane,
- podłogi i posadzki,
- konserwacja polichromii,
- elewacja,
- rekonstrukcja ogrodzenia,
- schody zewnętrzne,
- stolarka drzwiowa i elementy drewniane,
- obróbki blacharskie,
- wewnętrzna instalacja elektryczna,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja c.o.
- instalacja oświetlenia zewn. budynku (iluminacja)
Część 3 ( rozbiórka pom. sanit.- gosp. przy budynku synagogi i budowa zaplecza sanitarno - higienicznego):
- rozbiórka części sanitarno - gospodarczej,
- roboty ziemne,
- ławy fundamentowe,
- ściany fundamentowe zaplecza,
- podłoża,
- ściany przyziemia,
- stropodach,
- ścianki działowe,
- posadzki,
- tynki i okładziny wewnętrzne,
- sufit podwieszony,
- roboty malarskie,
- stolarka drzwiowa i elementy drewniane,
- wewnętrzna instalacja elektryczna,
- instalacja z/c wody użytkowej,
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja c.o.,
- roboty przygotowawcze i ziemne przy budowie przyłączy,
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze kanalizacyjne,
- odbiory i inwentaryzacja geodezyjna,
- obniżenie poziomu nawierzchni z kostki betonowej,
- nawierzchnia z kostki granitowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.21.23.00-9, 45.45.30.00-7, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest dofinansowywane z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma KORBUD Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo,
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1295568,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1098724,65 zł
Oferta z najniższą ceną: 1098724,65 zł/ Oferta z najwyższą ceną: 1402056,74 zł
Waluta: PLN.
                                                                                 Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Szalska (15 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (15 września 2015, 08:55:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417