OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz


Numer ogłoszenia w BZP: 134373 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia w BZP: 109507 - 2015r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:
1) POSADZKI
a) Wykonanie posadzki z nawierzchni betonowej z dodatkiem włókien polipropylenowych, mrozoodpornej wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną w pomieszczeniu garażu
b) Wykonanie posadzek z płytek gresowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną w pomieszczeniach wiatrołapu, dyżurki, socjalnym, umywalni, kotłowni, szatni, komunikacji, gospodarczym
2) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
a) Wykonanie drobnych przemurowań przekuć w ścianach, celem dostosowania istniejących otworów do projektowanej stolarki
b) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
c) Montaż bram garażowych
3) SUFIT
a) Montaż sufitu z blachy trapezowej
b) Izolacja termiczna z granulatu z wełny mineralnej gr. 18 cm
c) Montaż klapy wyłazowej
4) DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
a) Wykopy dla odkrycia fundamentów
b) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
c) Wykonanie hydroizolacji
d) Izolacja cokołu płytami styropianowymi XPS gr. 12 cm
e) Izolacja pionowa z folii kubełkowej
f) Zasypanie wykopów, ubicie ziemi warstwami
5) DOCIEPLENIE COKOŁU
a) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
b) Wykonanie hydroizolacji
c) Izolacja cokołu płytami styropianowymi XPS gr. 12 cm
d) Montaż siatki z włókna szklanego
e) Gruntowanie, wykonanie tynku mozaikowego na wysokości cokołu, do głębokości ok. 5 cm poniżej poziomu terenu
6) DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
a) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
b) Montaż płyt styropianowych EPS 70 gr. 16 cm na ścianach
c) Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm
d) Ocieplenie istniejącego wiązara kratowego styropianem gr. 4 cm
e) Obłożenie zadaszenia nad bramami płytą OSB
f) Montaż siatki z włókna szklanego
g) Gruntowanie podłoża
h) Wykonanie tynków silikonowych
i) Montaż zadaszeń łukowych z poliwęglanu
j) Montaż liter 3D z pianki twardej
k) Montaż kratek wentylacyjnych
l) Montaż parapetów z blachy powlekanej
7) DACH
a) Montaż barier śniegowych, stopni kominiarskich i ław kominiarskich, włazu dachowego
b) Montaż podbitki okapu z paneli PS
c) Obróbki blacharskie okapów z blachy powlekanej
8) ROBOTY MUROWE, BETONOWE I ŻELBETOWE
a) Rozbiórki fragmentów ścian dla otworów okiennych i przejścia w pomieszczeniu komunikacji, dla montażu schodów
b) Wykonanie ściany na piętrze z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm
c) Wykonanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm
d) Wykonanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12 cm w kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym
e) Wykonanie schodów żelbetowych na piętro i balustrady z prętów stalowych
f) Wykonanie podciągu żelbetowego
g) Wykonanie schodów zewnętrznych betonowych
h) Wykucia otworów w ścianach, osadzenie nadproży prefabrykowanych
i) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
9) TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
a) Wykonanie tynków cementowo - wapiennych kat. III
b) Wykonanie gładzi szpachlowych cementowo - wapiennych w pomieszczeniach garażu, wiatrołapu, dyżurki, socjalnych, kotłowni, szatni i komunikacji
c) Wykonanie tynku mozaikowego do wys. 1,50 m w pomieszczeniach wiatrołapu i komunikacji
d) Montaż płytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym i umywalni
10) INSTALACJA ELEKTRYCZNA
a) Wykonanie przyłącza energetycznego i wewnętrznej linii zasilającej
b) Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
11) INSTALACJE SANITARNE (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
a) Wykonanie instalacji wody i p.poż. zewnętrznej: wykopy na zewnątrz i wewnątrz budynku, przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE fi 32 mm i 40 mm
b) Wykonanie instalacji p.poż.: rurociągi stalowe ocynkowane wraz z izolacją otulinami
c) Wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej na cele bytowo-socjalne i ciepłej wody użytkowej: rurociągi z tworzyw sztucznych wraz z otulinami, osprzęt
d) Wykonanie kanalizacji sanitarnej: kanały z rur PCV, separator koalescencyjny, rurociągi z PCV, osprzęt i urządzenia sanitarne
e) Wykonanie instalacji c.o.: kocioł grzewczy olejowy z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u. z automatyką, zbiornik na olej opałowy, nagrzewnica ścienna, grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, rurociągi z rur z tworzyw sztucznych i miedziane, pompa obiegowa, osprzęt
f) Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej: przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, wentylatory osiowe do wentylacji bezprzewodowej, wentylator dachowy stalowy lub z polichlorku winylu, osprzęt
g) Wykonanie przyłącza wody ze studnią wodomierzową
h) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studnią rewizyjną i separatorem
12) ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku
b) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
LANDBUD Firma Remontowo-Budowlana Wojciech Landowski, ul. Dworcowa 9c,
89-620 Krojanty, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 619300,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 484836,98 zł
Oferta z najniższą ceną: 484836,98 / Oferta z najwyższą ceną: 526925,22
Waluta: PLN .
                                                                   Burmistrz Koronowa
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (10 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (10 września 2015, 15:35:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 534