Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadania pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek

Koronowo: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek
Numer ogłoszenia: 235382 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201540 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 17 we Wtelnie na żłobek. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa opracowana przez PALIGA Pracownia Projektowa z siedzibą w Koronowie przy ul. Aleje Wolności, na którą składają się projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres rzeczowy robót zawarty został w projekcie wykonawczym i obejmuje między innymi: a) w piwnicy - rozebranie posadzek i obniżenie poziomu piwnicy - rozebranie schodów do piwnicy - rozebranie części stropu nad piwnicą - skucie tynków - demontaż instalacji - rozebranie części ścian - wykonanie fundamentów pod projektowane elementy konstrukcyjne - wykonanie schodów do piwnicy - uzupełnienie stropu - wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałów wentylacyjnych - wykonanie podłogi na gruncie - przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych - wstawienie okien - wstawienie drzwi - wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach - malowanie ścian i sufitow b) na parterze i piętrze - rozebranie posadzek - rozebranie schodów - rozebranie części stropu - skucie części tynków - demontaż instalacji - rozebranie części ścian - wykonanie podciągów i nadproży żelbetowych - wykonanie schodów żelbetowych - uzupełnienie stropu - wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałów wentylacyjnych - wykonanie podłogi na stropie - przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych - wstawienie okien - montaż podokienników - wstawienie drzwi - wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach - wykonanie gładzi gipsowej na tynkach - montaż sufitow podwieszonych - montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych - malowanie ścian i sufitow c) na II piętrze - rozebranie posadzek - rozebranie schodów - rozebranie części stropu - skucie części tynków - demontaż instalacji - rozebranie części ścian - uzupełnienie stropu - wymurowanie ścian zewnętrznych - wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałow wentylacyjnych - wykonanie stropu - wykonanie ścianek działowych i zabudowy poddasza z płyt GKB - wykonanie podłogi na stropie - przemurowanie otworow okiennych i drzwiowych - wstawienie okien - montaż podokiennikow - wstawienie drzwi - wykonanie nowych tynkow na ścianach i sufitach - wykonanie gładzi gipsowej na tynkach - montaż sufitow podwieszonych - montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych - malowanie ścian i sufitow d) dach - rozbiorka istniejącego pokrycia wraz z obrobkami i orynnowaniem, - rozbiorka konstrukcji dachu, - wykonanie stropodachu płaskiego, - montaż orynnowania, - wykonanie instalacji odgromowej, - montaż wyłazu dachowego i klapy dymowej, - montaż elementów komunikacji na dachu e) elewacja - rozebranie balkonów i daszków nad wejściami, - docieplenie ścian zewnętrznych metoda lekka mokrą - montaż parapetów i obróbek blacharskich, - montaż zadaszenia nad wejściem do budynku, f) instalacje - montaż dźwigu osobowego; - demontaż istniejących instalacji, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego, - wykonanie instalacji wodociągowej, - wykonanie instalacji ppoż, - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie instalacji pompy ciepła, - wykonanie instalacji alarmowej, - wykonanie instalacji teletechnicznej, - wykonanie instalacji komputerowej. g) otoczenie - rozebranie istniejącego utwardzenia terenu - ukształtowanie terenu przy budynku - wykonanie nowego utwardzenia terenu (podbudowa z gruzu betonowego z rozbiórki) - budowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - wykonanie opaski grysowej wokół budynku W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: a) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej, b) uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, Przedmiot zamówienia nie obejmuje: - nasadzeń i trawników, - wykonania placu zabaw; - wykonania nawierzchni z kostki betonowej; - wykonania ścieżki spacerowej; - wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej; - wymiany ogrodzenia; - wykonania instalacji fotowoltaicznej. - wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego; - wykonania instalacji iluminacji budynku; - wykonania instalacji odprowadzenia wód deszczowych; - wykonania instalacji kanalizacji zewnętrznej od studni S2 do S3 oraz wykonania tych studni; - demontażu zewnętrznych istniejących instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej;..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.45.33.00-7, 45.23.32.00-1, 45.11.12.00-0, 45.32.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JEŻBUD Firma Usługowo-Handlowa Dariusz Jeżewski, ul. Błądzimska 52, 85-553 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 995169,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1259700,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1259700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1522841,61

  • Waluta: PLN .

metryczka


Wytworzył: Ewa Chytła (9 września 2015)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (9 września 2015, 15:10:19)
Podmiot udostępniający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569