Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn.: Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907ze zm. , wybrano  ofertę złożoną przez:
Firmę KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1. RENOWO Sp. z o.o. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno  
- kryterium cena - 82,54
- kryterium - okres gwrancji i rękojmi - 10
łączna punktacja - 92,54
Oferta nr 3. Firma KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo
- kryterium cena - 90
- kryterium - okres gwrancji i rękojmi - 10
łączna punktacja - 100
 
Nadto zawiadamiam, że z postępowania wykluczono  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp AUKSO[ES1]  Konserwacja Zabytków Sp. z o.o. ul. Al. Grottgera 34,  30-043 Kraków – Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp,

                                                                                      Burmistrz Koronowa
 metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (8 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (8 września 2015, 10:10:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412