OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...) dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, (...).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn:
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56 i 42/1 oraz części działek nr 125/1, 117/19, 118/2
i 63

Numer ogłoszenia w BZP_: 225738 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
- numer ogłoszenia w BZP: 111553 – 2015 r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56 i 42/1 oraz części działek nr 125/1, 117/19, 118/2 i 63.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56
i 42/1 oraz części działek nr 125/1, 117/19, 118/2 i 63 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Tryszczynie - Morzewcu,
2. Droga klasy - D, kategoria ruchu - KR1
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi gminnej dł. 1,71 km.
- przebudowę drogi na działkach nr : dz. nr 678, cz. dz. nr 125/1, cz. dz. nr 117/19, dz. nr 118/1, cz. dz. nr 118/2, dz. nr 56, cz. dz. nr 63, dz. nr 42/1, obręb geod. Tryszczyn.
- jezdnia szer. 3,5m., zakończona obustronnym poboczem 2 x 0,75m
I. Podbudowa pod jezdnię wraz z poboczami (3,50m + 2x0,75m=5,00m.):
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63.0mm, grubości 15cm po zagęszczeniu,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, grubości 5cm po zagęszczeniu.
II. Jezdnia - nawierzchnia - wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 (C69B4PU) i grysów bazaltowych. Powierzchniowe utrwalenie potrójne należy wykonać poprzez trzykrotne spryskanie emulsją asfaltową średnio i szybko rozpadową, trzykrotne rozsypanie kruszywa naturalnego oraz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw.
III. Zjazdy - z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 20cm po zagęszczeniu.
IV. Rowy przydrożne- roboty ziemne poprzeczne.
V. Odwodnienie drogi - powierzchniowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum -TRAKCJA PRKiI S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
                       - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Produkcyjna   
                         102, 15-680 Białystok,  kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 862560,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 596773,17
Oferta z najniższą ceną: 596773,17 / Oferta z najwyższą ceną: 733080,00
Waluta: PLN.
                                                                         Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 września 2015, 12:45:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349