OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie

Numer ogłoszenia w BZP: 128725 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia w BZP: 109729 - 2015r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa
i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:
1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE
a) Rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nad wiatrołapem lokalu nr 1
b) Rozebranie spocznika schodów zewnętrznych
c) Przekucia w ścianach dla osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż istniejącej stolarki przewidzianej do wymiany
d) Rozbiórka części komina w świetlicy
e) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
f) Rozbiórka posadzki w świetlicy
g) Wywóz, utylizacja materiałów z rozbiórki
2) ROBOTY BUDOWLANE
a) Wykonanie nowego pokrycia nad wiatrołapem lokalu nr 1: deskowanie, pokrycie papą termozgrzewalną
b) Wykonanie ław i ścian fundamentowych pod projektowane pomieszczenia
c) Wykonanie ścian z bloczków silka gr. 18 cm
d) Uzupełnienia ścian, zamurowania istniejących otworów po zmianie lokalizacji projektowanej stolarki drzwiowej
e) Wykonanie kanałów z pustaków spalinowych, przemurowanie kominów z cegieł, ścianek działowych murowanych i z gipso-kartonu
f) Wykonanie wieńców żelbetowych, stropu żelbetowego gęstożebrowego na belkach kratownicowych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
g) Wykonanie docieplenia, pokrycie papą podkładową i wierzchniego krycia, istniejącego
 i nowoprojektowanego stropodachu
h) Montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów
i) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
j) Wykonanie posadzek na gruncie: podłoże betonowe, izolacja folią PE i styropianem gr. 14 cm, szlichta cementowa gr. 4 cm, ułożenie paneli winylowych w świetlicy i płytek gresowych w pozostałych pomieszczeniach
k) Wykonanie robót wykończeniowych: zeskrobanie, zmycie starej farby w świetlicy budynku, tynki cem.- wap., gładzie gipsowe, sufity z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną lateksową, licowanie ścian płytkami
l) Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
wraz z tynkiem mozaikowym na cokole
m) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm oraz tynków cienkowarstwowych silikonowych
n) Montaż zadaszeń z poliwęglanu
3) ROBOTY INSTALACYJNE a) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
z wykorzystaniem istniejących opraw ze świetlicy
b) Wykonanie instalacji grzewczej: montaż grzejników elektrycznych
c) Wykonanie instalacji zasilania i sterowania wentylacją
d) Wykonanie instalacji wodociągowej wraz z osprzętem i urządzeniami
e) Wykonanie kanalizacji sanitarnej: instalacja wewnętrzna wraz z osprzętem i urządzeniami f) Wykonanie wentylacji hybrydowej
4) ROBOTY ZEWNĘTRZNE
a) Wykonanie rozdzielenia istniejącego przyłącza wodociągowego na część mieszkalną
i świetlicę, montaż studzienki wodomierzowej
b) Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wraz z zewnętrznym odcinkiem kanalizacji sanitarnej
c) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku
d) Wykonanie chodnika i utwardzenia terenu z kostki betonowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.23.32.00-1, 45.32.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
LAHM CONSULTING Sp. z o.o., ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 343907,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 259424,74
Oferta z najniższą ceną: 259424,74 / Oferta z najwyższą ceną: 298751,75
Waluta: PLN.
                                                                             BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (31 sierpnia 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (31 sierpnia 2015, 15:00:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452