Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...) w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, (...)”.

  IPR-ZP.271.14.2.2015                                                    Koronowo, 2015-08-28

                                                                                                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56 i 42/1 oraz części działek
nr 125/1, 117/19, 118/2 i 63”.  
                Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907ze zm. , wybrano  ofertę złożoną przez:
Konsorcjum:
Lider – TRAKCJA PRKiL S.A.   ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Partner – Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok

 
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1. Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno  
Punktacja w kryterium cena - 73,27
Punktacja w kryterium okres gwarancji i rękojmi - 0
Łączna punktacja -  73,27
Oferta nr 2. Konsorcjum: Lider – TRAKCJA PRKiL S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
                                   Partner – Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.
                                                ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok  
Punktacja w kryterium cena - 90
Punktacja w kryterium okres gwarancji i rękojmi - 10
Łączna punktacja -  100
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.

                                                                             Z-ca Burmistrza
                                                                                                    Bolesław Grygorewicz

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (28 sierpnia 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (28 sierpnia 2015, 12:49:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526