Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie”


  IPR-ZP.271.13.3.2015                                                       Koronowo, 2015-08-19

                                                                                                                                                                    
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907ze zm. , wybrano  ofertę złożoną przez:

LAHM CONSULTING Sp. z o.o. ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak
ul. Powalisza 2/39 85-791 Bydgoszcz kryterium cena  78.30  pkt
                                                     kryterium okres gwarancji  i rękojmi 10 pkt
                                                     łącznie  88,30 pkt
Oferta nr 2 LAHM CONSULTING Sp. z o.o. ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz
                                                     kryterium cena  90  pkt
                                                     kryterium okres gwarancji  i rękojmi 10 pkt
                                                     łącznie  100 pkt

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.
 
 
                                                                                  Z-ca Burmistrza
                                                                                                        Bolesław Grygorewicz

 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (19 sierpnia 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (19 sierpnia 2015, 12:35:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494