OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, (...) Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakładu budżetowego ZGKiM w KoronowieOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  numer ogłoszenia w BZP: 84735 - 2015r.
 
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne i obejmuje - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dla ZGKIM, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych, osób skazanych, wykonujących prace społeczno- użyteczne, osób zajmujących się łapaniem bezpańskich psów, dzieci i młodzieży w czasie półkolonii i kolonii, ubezpieczenie maszyny budowlanej od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia komunikacyjne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyny budowlanej od wszystkich ryzyk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 146 E, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 422266,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 252268,29
Oferta z najniższą ceną: 252268,29 / Oferta z najwyższą ceną: 252268,29
Waluta: PLN.
 
Część NR: 2   
Nazwa: Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235530,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 155415,00
Oferta z najniższą ceną: 155415,00 / Oferta z najwyższą ceną: 156531,00
Waluta: PLN.
 

                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Koronowa (8 lipca 2015)
Opublikował: Maria Klapczyńska (8 lipca 2015, 12:38:29)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (8 lipca 2015, 13:20:20)
Zmieniono: dodano osobę podpisującą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 587