Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Ubezpieczenie mienia, OC, NNW oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, (...).


  IPR-ZP.271.10.5.2015                                                    Koronowo, 2015-06-25

                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków 
oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy  Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, w tym   zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907 ze zm., wybrano  oferty złożone przez:
Część I - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146 E, 87-100 Toruń.
Część II - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 80%, fakultatywne klauzule ubezpieczenia – 20 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Numer ofertyWykonawca CzęśćPunktacja w kryterium Cena Punktacja w kryterium Fakultatywne klauzule ubezpieczenia Łączna punktacja
1.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance  Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 WarszawaII
79,43
10,00
89,43
2.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146 E, 87-100 Toruń
I
80,00
19,00
99,00
3.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Kościuszki 71, 87-100 ToruńII
80,00
12,00
92,00
 
           Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem
w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.
 
                                                                                       Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (26 czerwca 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (26 czerwca 2015, 10:30:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597