Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn. Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie – III etap.


  IPR-ZP.271.8.4.2015                                                            Koronowo, 2015-06-10

                                                                                                                      

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907, wybrano  ofertę złożoną przez:
SPRINTBUD Krzysztof Uczniak ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:


  Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.
 
                                                                            BURMISTRZ KORONOWA
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (10 czerwca 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (10 czerwca 2015, 14:37:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (10 czerwca 2015, 15:01:03)
Zmieniono: dodano tabelę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 861