Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn. „Roboty budowlane i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Wiskitnie”.


IPR-ZP.271.6.13.2015                                                        Koronowo, dnia 08.05.2015 r.
  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


          Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907), wybrano  ofertę złożoną przez:

AKORA Anita Urbańska, ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10%.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.


                                                                             BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (8 maja 2015)
Opublikował: Maria Klapczyńska (8 maja 2015, 11:56:28)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (8 maja 2015, 12:02:17)
Zmieniono: uzupełniono dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 774