ZP.261.2.2015

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
Numer ogłoszenia: 64649 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44749 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Szczegółowy asortyment zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 - sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów: Ford Courier 1.8 D (97r), Ford Courier 1.3 (benzyna 96r), Ford Transit 2.5 TD (97r) skrzynia, Ford Transit 2.5D (97 - 98r), Ford Transit 350EF (2004) skrzynia, Peugeot Partner 1.9 D (2006r) wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Zadanie nr 2 - sukcesywne dostawy części zamiennych do ciągników C - 360, wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Zadanie nr 3 - sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów ciężarowych wg załącznika. Zamawiający wymaga, aby części będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe, wolne od wad, w opakowaniach opatrzonych znakiem producenta pojazdu lub producenta części numerem katalogowym lub numerem części wg producenta. Części muszą spełniać Polskie Normy Motoryzacyjne przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku muszą spełniać Polskie Normy i polskie specyfikacje techniczne. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zmówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na telefoniczne zamówienie Zamawiającego najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 - m - cy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości części zamiennych, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takich ilości części w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, jednak za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności - 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - Al. Wolności 4, tel/fax: 52-58-60-400. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.33.00.00-9, 34.30.00.00-7, 34.30.00.00-0, 34.32.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 
 
Nazwa: Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* P.H.U. ERZET S.C. Radosław Guzik, Zbigniew Powała, ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
25685,60
* Oferta z najniższą ceną: 25685,60 / Oferta z najwyższą ceną: 25685,60
* Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa:
Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* TRANSTECH Maria Helm, Michał Helm Sp. J., ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
84997,00
* Oferta z najniższą ceną: 84997,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84997,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (6 maja 2015)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (6 maja 2015, 13:43:20)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571