Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonego pn. „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych”


IPR-ZP.271.7.3.2015                                                       Koronowo, dnia 29.04.2015 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

          Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907), wybrano  ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 60%, oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – 30%, oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym – 10%.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę
oraz przedstawiam przyznaną punktację:Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) uPzp.


                                                                      BURMISTRZ KORONOWA


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (29 kwietnia 2015)
Opublikował: Maria Klapczyńska (29 kwietnia 2015, 15:09:27)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (29 kwietnia 2015, 15:13:52)
Zmieniono: uzupełniono dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 511