OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na przebudowę drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.


Numer ogłoszenia w BZP: 77380 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 16815 - 2015r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową pn. Projekt przebudowy drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno, opracowany przez Pracownię Projektową AGADOR s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow.
1.Zakres robót:
1) Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie drzew i krzaków, karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wywóz materiałów
z karczowania na składowisko wskazane przez Inwestora,
- wykopanie drzew młodszych celem przesadzenia z bryłą korzeniową,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia, szlaki, piasku, humusu, oraz trylinki z istniejącego chodnika,
- rozebranie przepustów z rur betonowych i ścianek betonowych przepustów,
- wywóz gruzu na składowisko wyznaczone przez Inwestora.
2) Roboty ziemne:
- wykonanie wykopów,
- wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy na posesje,
- transport gruntu na składowisko Wykonawcy,
- formowanie i zagęszczanie nasypów (nasypy z liniowych robót i na zjazdach),
- plantowanie skarp, dna wykopów, korony nasypów.
3) Odwodnienie korpusu drogowego:
-wykonanie przepustów o śr. 40 cm wraz ze ściankami B30 na ławie z chudego betonu,
- oczyszczenie przepustu o śr. 50 cm z namułu,
4) Podbudowy (trasa główna +zjazdy):
-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie emulsją asfaltową,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku i podbudowy betonowej (wjazdy bramowe
z kostki).
5) Nawierzchnie (trasa główna +zjazdy):
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca),
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna).
6) Roboty wykończeniowe:
- humusowanie skarp z obsianiem przy gr. humusu 5 cm,
- umocnienie skarp rowów i wylotów przepustów darniną,
- umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- odmulanie rowów przy przepustach.
7) Elementy ulic:
- montaż oporników betonowych na ławach betonowych z oporem na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej (trasa główna + zjazdy),
- montaż krawężników betonowych najazdowych, skośnych i wystających na ławach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
- ułożenie ścieku korytkowego otwartego szer. 50 cm na ławie z chudego betonu gr. 10 cm.
8) Oświetlenie:
- montaż szt. 2 lamp solarnych, posadowionych w stopach betonowych (TS 6m, oprawa LED 30W, panel 2x160W).
9) Chodnik:
(od km 0+119,30 do km 0+289,30)+ 4 zjazdy),
- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie betonowej, warstwie odsączającej z piasku,
- montaż obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej.
10) Montaż oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
11. Inne roboty:
- ułożenie rur ochronnych na istniejącym wodociągu i przewodach teletechnicznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3344692,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1897398,00  Oferta z najniższą ceną: 1897398,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2210708,02  Waluta: PLN.
                                                                                BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (7 kwietnia 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (7 kwietnia 2015, 14:54:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660