OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Zamówienie dodatkowe, zamówienie uzupełniające oraz roboty zamienne, dotyczące zadania pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Zamówienie dodatkowe, zamówienie uzupełniające oraz roboty zamienne, dotyczące zadania pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

Numer ogłoszenia w BZP: 71400 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe, zamówienie uzupełniające oraz roboty zamienne, dotyczące zadania pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dodatkowe, zamówienie uzupełniające oraz roboty zamienne, dotyczące zadania pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.23.11.00-6, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2015 r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Rożek Mirosław, ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133542,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 153925,73
Oferta z najniższą ceną: 153925,73 / Oferta z najwyższą ceną: 153925,73
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
1. Postępowanie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
2. Wykonanie zamówienia dodatkowego zostało przewidziane w umowie zasadniczej zawartej z Przedsiębiorstwem Usługowym HYDRO-EKO Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice na wykonanie zadania pn: Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy, na podstawie umowy nr IPR-ZP 272.22.2014, zawartej w dniu 12 listopada 2014 r. na kwotę 308.601,15 zł. brutto.
3. Wartość kosztorysowa zamówienia dodatkowego wynosi 57.546,26 złotych netto; 70.781,90 złotych brutto, co stanowi 22,93 % zamówienia podstawowego.
Wartość kosztorysowa robót zamiennych wynosi 1.972,56 złotych netto; 2.426,25 złotych brutto,
Wartość kosztorysowa zamówienia uzupełniającego wynosi 74.024,05 złotych netto; 91.049,58 złotych brutto, co stanowi 29,50 % zamówienia podstawowego.
Łącznie wartość robót do wykonania wynosi 133.542,87 zł netto, 164.257,73 zł brutto.
4. Wykonanie zamówienia podstawowego uwarunkowane jest od wykonania zamówienia dodatkowego i oddzielenie zamówienia dodatkowego od zakresu podstawowego jest niemożliwe z przyczyn technicznych i gospodarczych.
5. Zakres zamówienia uzupełniającego polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych, które były wykonywane w zamówieniu podstawowym.
                                                                             
                                                                            BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (31 marca 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (31 marca 2015, 11:10:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772