OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (...) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
oraz zwrotu przesyłek nie dostarczonych dla potrzeb Urzędu Miejskiego
w Koronowie.

Numer ogłoszenia: 40954 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 9137 – 2015 r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek nie dostarczonych dla potrzeb Urzędu Miejskiego
w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
|II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek nie dostarczonych dla potrzeb Urzędu Miejskiego
w Koronowie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2015 r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
InPost S.A., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300235,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 123438,58
Oferta z najniższą ceną: 123438,58 / Oferta z najwyższą ceną: 128958,05   Waluta: PLN.

                                                                               Burmistrz Koronowa


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (24 lutego 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (24 lutego 2015, 13:10:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 802