WF.261.10.2014

Sukcesywne dostawy materiałów betonowych
Numer ogłoszenia: 262555 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231253 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów betonowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów betonowych do budowy chodników i nawierzchni drogowych. Szczegółowy asortyment: 1) Kostka prostokątna o wymiarach 20 x 10 x 8 cm (dł., szer., gr.) szara - 1 000 m2 2) Kostka prostokątna o wymiarach 20 x 10 x 6 cm (dł., szer., gr.) szara - 2 000 m2 3) Kostka prostokątna o wymiarach 20 x 10 x 6 cm (dł., szer., gr.) kolor - 250 m2 4) Kostka prostokątna o wymiarach 20 x 10 x 8 cm (dł., szer., gr.) kolor - 250 m2 5) Krawężnik drogowy o wymiarach 100 x 15 x 30 cm (dł., szer., wys.) - 1 000 szt. 6) Krawężnik drogowy o wymiarach 100 x 15 x 22 cm (dł., szer., wys.) - 400 szt. 7) Obrzeża drogowe o wymiarach 100 x 8 x 30 cm (dł., szer., wys.) szare - 500 szt. 8) Obrzeża drogowe o wymiarach 100 x 6 x 20 (dł., szer., wys.) - 1 000 szt. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31 grudnia 2015 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Materiały betonowe muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu dwóch dni roboczych. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - Al. Wolności 4, tel/fax: 52-58-60-400. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6, 44.11.42.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Rodzinna DRO-BET Sp. z o.o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
133190,55
* Oferta z najniższą ceną: 133190,55 / Oferta z najwyższą ceną: 173983,50 * Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (22 grudnia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (22 grudnia 2014, 10:15:27)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 636