OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.: Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP: 236699 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe
do zadania pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej
w Koronowie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o., ul. Bydgoska 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 816350,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 553500,00
Oferta z najniższą ceną: 553500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 553500,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
1) Postępowanie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
2) Wykonanie zamówienia dodatkowego zostało przewidziane w umowie zasadniczej zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński, Nr IPR-ZP.271.14.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
3) Wartość szacunkowa zamówienia dodatkowego wynosi 816.350,00 złotych netto,
co stanowi 43,86% wartości zamówienia podstawowego, a zatem nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego wynosiła 1.861.237,39 złotych netto).
4) Wykonanie zamówienia podstawowego uwarunkowane jest od wykonania zamówienia dodatkowego a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zakresu podstawowego jest niemożliwe z przyczyn technicznych i gospodarczych.
5) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane polegające na przerzutach ziemi, związanych z koniecznością wymiany i wywozu gruntów spoistych.
 
                                                                             BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (13 listopada 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (13 listopada 2014, 14:04:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 756