OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.
Numer ogłoszenia: 373060 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 211187 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
w szczególności:
- wykonanie drenażu wzdłuż ścianki szczelnej i odprowadzenie wód ujętych do dolnego stanowiska jazu Młyńskiego poprzez istniejący rów w starym korycie Młynówki,
- wykonanie konserwacji rowu poprzez korektę profilu dna,
- wykonanie rurociągu drenującego na odcinku między studnią deszczową a oczkiem wodnym wraz z nowym wlotem uzbrojonym w kratę,
- korektę niwelety istniejącego oczka wodnego i odbudowa rowu po trasie starej Młynówki.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.23.11.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Rożek Mirosław, ul. G. Zapolskiej 18,
89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 589208,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 308601,15
Oferta z najniższą ceną: 308601,15 / Oferta z najwyższą ceną: 560818,93
Waluta: PLN.
                                                                          BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (13 listopada 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (13 listopada 2014, 11:57:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774