OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Strefa przemysłowa - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn: Strefa przemysłowa - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap


Numer ogłoszenia w BZP: 360002 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 199215 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Strefa przemysłowa - uzbrojenie
w infrastrukturę techniczną - I etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie infrastruktury technicznej na terenie Parku Przemysłowego w Koronowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Strefa przemysłowa
w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap.
2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zapisami siwz i załącznikami do siwz, w tym dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 t.j. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - I etap:
a) sieć wodociągowa PCV Ø 160 na odcinku W5 - W7 dług. 565 mb
b) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV klasy S, Ø 0,2 m na odcinkach S1-S23
i S25-S32, dług. 899 mb, wraz z przykanalikami z rur PCV klasy S, Ø 0,16 m dług. 196 mb,
c) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE DN 160 na odcinku od przepompowni ścieków
do komory rozprężnej Sri1 w ulicy Leśnej, dług. 1494,5 mb, łącznie z kompletną strefową przepompownią ścieków;
d) roboty elektryczne związane z zasileniem w energię elektryczną przepompowni ścieków kablem YKY 4x6 mm², dług. 12 mb i montażu punktu oświetleniowego na terenie przepompowni, tj. montaż 1 słupa z oprawą oświetleniową.
e) sieć kanalizacji deszczowej z rur PP-B ID+ klasy S Ø 0.8 m na odcinku od D37-wylot
do rzeki Brdy, dług. 1311.50mb, sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV klasy S Ø 0,5 m na odcinku od D39-D37 dług. 102,50 mb sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV klasy S Ø 0.3 m na odcinku od D26-D27 dług 23,50 mb przykanaliki z rur PCV klasy S Ø 0,25 m na odcinku między D39-D31 dług. 39,50 mb montaż separatora substancji ropopochodnych PSW160/1600S DN wewn. 3000 mm montaż osadnika wirowego V2B1-17 składającego się
z dwóch zbiorników o DN wewn. 3000 i 2000 mm
2) budowę dróg.
Zakres budowy drogi na terenie Parku Przemysłowego w Koronowie obejmuje odcinek
o długości 0,28 km i szerokości jezdni 8,0 m włącznie ze skrzyżowaniem. Przyjęty został dwustronny spadek poprzeczny 2%. Konstrukcja drogi posiada następującą charakterystykę:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 6 cm
- górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 7 cm
- dolna warstwa podbudowy tłuczniowa z kruszywa twardego o uziarnieniu 0/63 mm
o grubości 20 cm po zagęszczeniu
- warstwa odcinająca z piasku o grubości 20 cm
Odwodnienie drogi nastąpi do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej o przekroju Ø 0,5m
i 0,8m za pomocą wpustów ulicznych.
Droga będzie posiadać status drogi gminnej dojazdowej.
3) budowę oświetlenia drogi gminnej na terenie Parku Przemysłowego w Koronowie
Zakres budowy oświetlenia drogi gminnej obejmuje odcinek podany w punkcie II,
z następującymi składowymi zadania:
- montaż szafki oświetleniowej
- ułożenie kabla oświetleniowego o przekroju YAKY 4x35 mm² dług. 400,00 mb
- zabudowa słupów stalowych ocynkowanych S-80 o wys. 8,0 m- 8 szt.
- montaż wysięgników do opraw oświetlen. - 6 szt. jednoramienne i 2 szt. dwuramienne
- montaż opraw oświetleniowych SGS101 o mocy 70W - 10 szt.
4) przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego TP kolidującego z budową drogi. Zakres przebudowy istniejącego uzbrojenia telekomunikacyjnego kolidującego z zaprojektowaną drogą gminną obejmuje:
- budowę rury wtórnej HDPE 40/3,7 mm dług. 128,0 mb dla potrzeb kabla światłowodowego
- budowę kabla doziemnego XzTKMXpw długości 130,0 mb
- montaż zasobnika światłowodowego 900x900
- przejścia pod drogą zabezpieczyć rurą ochronną RHDPEp 125/7.1
- miejsce zbliżenia z hydrantem zabezpieczyć rurą ochronną RHDPEp 125/11.4
5) W roku 2014 roku Wykonawca winien wykonać następujący zakres robót:
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE DN 160 dług. 1494,5 mb
b) Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od D37-D31 dług. 223 mb
c) Zakres robót określony w ppkt 5) a) i b) należy wykonać do dnia 28.11.2014 r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-9, 45.31.61.10-9, 45.26.26.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6452939,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3588612,17
Oferta z najniższą ceną: 3588612,17 / Oferta z najwyższą ceną: 5938825,15
Waluta: PLN.
                                                                Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (30 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (30 października 2014, 14:24:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1544