Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Strefa przemysłowa – uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – I etap.


IPR-ZP.271.14.8.2014                                                           Koronowo, 2014-10-24
 
                                                                                                                                                                      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Strefa przemysłowa – uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – I etap.

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907, wybrano  ofertę złożoną przez:
WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1 -  Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9,
87-400 Golub Dobrzyń - 60 punktów
Oferta nr 2 - Skanska S.A. ul. Gen. J Zajączka 9, 01-518 Warszawa
- 69 punktów
Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A.
ul. Betonowa 1  86-005 Białe Błota - 65 punktów
Oferta nr 4 - WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo -  100 punktów.   
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem
w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.
 
                                                                                                 BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (24 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (24 października 2014, 14:42:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 938