OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę drogi Salno - Gogolin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na  przebudowę drogi Salno - Gogolin


Numer ogłoszenia w BZP: 193949 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 271330 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Salno - Gogolin.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami, dł. 1,1215 km w obrębie geodezyjnym: Salno (cz. dz. nr 93/1 i dz. 93/2).
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi od km 1 + 750 do km 2 + 8715
- przebudowa drogi na działkach nr: cz. dz. nr 93/1 i dz. NR 93/2 obręb geod. Salno.
- wykonanie jezdnię szer. 3,5 m. Jezdnia z obu stron będzie zakończona obustronnym poboczem 2 x 0,75m,
- droga klasy - D
- kategoria ruchu - KR1, - roboty pomiarowe - trasa drogi,
- mechaniczne karczowanie krzewów przydrożnych kolidujących z drogą,
- wykonanie korytowania mechanicznie - głęb. 10 cm na całej szerokości drogi,
Jezdnia - podbudowa:
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 0/63.0mm o szerokości 3,80m, grubości 15cm,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm o szerokości 3,60m, grubości 5cm,
Jezdnia nawierzchnia:
- wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi. Roboty obejmują powierzchniowe utrwalenie nawierzchni nieulepszonej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. Powierzchniowe utrwalenie potrójne należy wykonać poprzez trzykrotne spryskanie emulsją asfaltową średnio i szybko rozpadową, trzykrotne rozsypanie kruszywa naturalnego oraz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw.
Przed przystąpieniem do powierzchniowego utrwalenia powierzchni nieulepszonej tj. rozkładania lepiszcza nawierzchnia powinna być zwilżona i oczyszczona.
Pobocza :
- górna warstwa z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grub. 5 cm,
- dolna warstwa z kruszywa wapiennego frakcji 0/63mm, grub. 10 cm,
Zjazdy:
- górna warstwa z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grub. 5 cm
- dolna warstwa z kruszywa wapiennego frakcji 0/63mm, grub. 10 cm.
Rowy przydrożne:
- roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowywane ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 476767,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 394601,36
Oferta z najniższą ceną: 394601,36 / Oferta z najwyższą ceną: 394601,36
Waluta: PLN.
                                                                   BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (11 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (11 września 2014, 13:13:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 699