WF.261.6.2014

Rozbudowa i połączenie istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach : Witoldowo -Gogolinek -Wtelno z PCV fi110 - 1600m
Numer ogłoszenia: 174127 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145231 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i połączenie istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach : Witoldowo -Gogolinek -Wtelno z PCV ?110 - 1600m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegającej na rozbudowie i połączeniu istniejących sieci w m. Witoldowo -Gogolinek - Wtelno gm. Koronowo na działkach 81/1;163/4 obręb Mochle ; 117/4;109/9 obręb Wtelno 59/6; 103/3; 106/2; 109/2; 85/1; 57/5; 80/1 Obręb Witoldowo. Zakres zamówienia obejmuje budowę wodociągu: rura ciśnieniowa PCV-U fi110x4,2mm SDR26,PN 10 - l=1600 m zasuwy kołnierzowe miękko uszczelnione do wody pitnej z żel. sferoidalnego Dn 100 PN 16; DN 80 PN 16 Zasuwy winny posiadać: wymienne o ringi pod ciśnieniem - minimum 3 szt. kostka w klinie wykonana z mosiądzu prasowanego kostka luźno osadzona klin wykonany z żeliwa sferoidalnego wulkanizowany zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej ,minimum 250 ?m hydrant nadziemny HP -80 z podwójnym zamknięciem -drugie zamknięcie kulowe. połączenie kołnierzowe, ciśnienie PN 16 hydrant DN 80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże ? 75 głębokość zabudowy RD -1,5 m korpus górny, korpus dolny, kolumna wykonane żeliwa sferoidalnego samoczynne odwodnienie z chwilą odcięcia wody możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 ?m kolor czerwony. kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego ochrona antykorozyjna powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250?m połączenia kołnierzowe, ciśnienie PN 16 Pozostałe materiały i akcesoria do budowy wodociągu zgodnie z projektem budowlanym odpowiadające PN. Oznakowanie sieci po budowie wodociągu lecz przed przekazaniem do eksploatacji wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami należy oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na słupkach zgodnie z normą. Rozbudowa wodociągu polegać będzie na połączeniu odrębnych sieci wodociągowych zasilanych aktualnie ze Stacji Uzdatniania Wody w Witoldowie i Stacji Uzdatniania Wody Gogolinek. Na włączeniu nowo projektowanego odcinka sieci z PCV 110 do istniejących przewodów wodociągowych zainstalować zasuwy odcinające - zgodnie z projektem. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN sprzętem mechanicznym i ręcznie z odkładem gruntu wzdłuż wykopów. W pierwszej kolejności należy geodezyjne wytyczyć trasę budowy wodociągu oraz należy dokonać odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym. Sieć wodociągową ułożyć w wykopie na głębokości 1,7 m z zachowaniem spadku w kierunku przewodu magistralnego. Zasypka wykopów po ułożeniu wodociągu warstwą 0,30 m ponad lico rury gruntem rodzimym lub dowiezionym. Przewód wodociągowy w pasach drogowych należy układać zgodnie z stosownymi decyzjami gestorów dróg, za wyjątkiem miejsc dojścia do wodociągu istniejącego. Miejsca po wykopie należy odtwarzać warstwami (20 cm) z odpowiednim ich z zagęszczeniem. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni konieczne będzie jej odtworzenie w zakresie uzgodnionym z właściwym inspektorem Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządcą Dróg Gminnych. Przewód wodociągowy ułożony w wykopie przykryć taśmą sygnalizacyjną z metalową przekładką 0,5 m nad przewodem. Po wykonaniu sieci przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1 MPa w obecności inwestora. Po pozytywnej próbie ciśnienia przeprowadzić płukanie przewodu i wykonać dezynfekcję i płukanie wodociągu. Po dezynfekcji i płukaniu wykonawca zleci badania bakteriologiczne wody do akredytowanego laboratorium. Przed zasypaniem sieci należy wykonać inwentaryzację po wykonawczą geodezyjną. Po wykonaniu sieci należy zasypywać grunt wraz z jego zagęszczeniem zgodnie z projektem i sztuką budowlaną i stosownymi Decyzjami gestorów dróg, jednocześnie odtwarzając grunt do stanu pierwotnego. Inwestor zastrzega sobie protokolarne odbiory robót częściowych zanikających z jego udziałem. Po zakończeniu w/w należy zgłosić do inwestora odbiór techniczny i przekazania do eksploatacji tj. wykonania i zakończenia robót jednocześnie przedstawiając inwestorowi protokóły odbioru robót w pasie drogowym tj., między innymi protokóły zagęszczenia gruntu, zatwierdzone przez gestorów dróg. Nadmienia się, że odbiór końcowy i przekazania do eksploatacji inwestorowi odbędzie się po przedstawieniu pozytywnych badań bakteriologicznych wody wykonanych przez akredytowane laboratorium. Wymagany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 2014-10-30 Podstawa prawno-techniczna: Pozwolenia na budowę: Decyzja NR 497/2014 z dnia 08.05.2014 wydana przez Starostę Bydgoskiego Decyzja Nr 79/2014 z dnia 20.05.2014 r. -wydana przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego: dokumentacja projektowa opracowana przez mgr inż. Roberta Kortasa STWiORB przedmiar robót W/w opracowania stanowią załącznik do SIWZ. 1.1.Wykonawca zobowiązany jest do: realizacji budowy sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Koronowie nr. 90 /DMP/2012 r. z dnia 2012.06.29. wykonania obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej w skali 1:500 (5 egz.) wykonywania zdania w oparciu o opracowany we własnym zakresie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla -ZGKiM w Koronowie -gminny zarządca dróg, oraz dla Zarządców Dróg Powiatowych i Wojewódzkich. pokryć koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas robót dla drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej zgodnie z niżej podanymi decyzjami: realizacji budowy sieci wodociągowej zgodnie z Decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr. ZDW.RDW.6.12.5360-20/2012 z dnia 31.12.2012r., zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu Bydgoskiego nr DP.7012.143.2013 z dnia28.11.2013r.,i postanowieniami Nr. 11/2014 z dnia 2014.02.10 i Nr. 12/2014 z dnia 2014.02.19 wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. powiadomić pisemnie o rozpoczęciu prac związanych z budową wodociągu z wyprzedzeniem 14-dniowym ENEA Operator Sp.z o.o RD Nakło i sprawdzić aktualność naniesień zgodnie z uzgodnieniem projektu wydanym przez ENEA z dnia 20.02.2014 r. znak 1888/u/2014 r. 1.2.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Decyzjami o pozwoleniu na budowę, przedmiarem robót, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej, STWiORB wiedzy technicznej oraz wymogami poczynionych uzgodnień. Dopuszcza się materiały, równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Równoważne rozwiązania zgodnie z definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca może zaproponować wyłącznie taki produkt, który będzie spełniał wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w dokumentacji projektowej, podając producenta i nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry, w formie odrębnego oświadczenia. 1.3.Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy. 1.4.Wykonawca zapewni w godzinach wykonywania prac budowlanych obecność na placu budowy Kierownika Budowy lub innej osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym, np. Kierownika Robót. 1.5. Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z uwzględnieniem materiałów przeznaczonych do wody pitnej w tym stosowne atesty PZH oraz posiadać akceptację Zamawiającego. Na wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedłożyć Kierownikowi Wydziału Wodociągów i Kanalizacji ZGKiM wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności w tym dopuszczenie przez PZH wody do spożycia dla ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać zgodę na ich wbudowanie przez Zamawiającego. 1.6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania wynikających z prowadzenia robót ziemnych będą stanowiły własność wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 2001-04-27 późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. gruz budowlany, odpady betonowe, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanej inwestycji. 1.7.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację po-wykonawczą w (1 egz.) z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy potwierdzonymi podpisem przez projektanta. Dokumentacja po-wykonawcza powinna zawierać: protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów, stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w tym do wody pitnej, protokołami odbioru technicznego 1.8.Wykonawca zadania zleci bakteriologiczne badania wody wykonane przez akredytowane laboratorium oraz przekaże Zamawiającemu protokóły tych badań w dwóch egzemplarzach przed odbiorem końcowym zadania. Protokoły badań i sprawozdań muszą być zakończone wynikami pozytywnymi. 1.9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania wyrównania terenu objętego przedmiotową inwestycją do stanu pierwotnego. Uwaga!!! -Zamawiający wymaga wykonanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej stan istniejącego terenu objętego budową wodociągu wraz z otoczeniem przed rozpoczęciem robót budowlanych. 1.10.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.11.Uwaga!!! Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny. Podstawą wyceny jest dokumentacja techniczna. 1.12. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy. 1.13. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 1.14. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 1.15. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Wielobranżowa RAD-KAR Radosław Karbowski, ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 262690,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 97194,60
* Oferta z najniższą ceną: 97194,60 / Oferta z najwyższą ceną: 206520,80
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (12 sierpnia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (12 sierpnia 2014, 13:11:11)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 743