Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - II etap Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej
w Koronowie - II etap
Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej
na OM Samociążek w Koronowie - II etap

Numer ogłoszenia: 263144 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
numer ogłoszenia w BZP: 146609 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej
w Koronowie - II etap
Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej
na OM Samociążek w Koronowie - II etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 - Przebudowa ul. Strumykowej, w szczególności:
1) budowa pieszojezdni w następującym zakresie:
- pieszo jezdnia z kostki betonowej szarej, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm w ilości łącznej 2 110,30 m² - w tym: 1 518,35 m² - odcinek od ul. Nadrzecznej do ulicy Pogodnej, 591,95 m² - odcinek od ul. Pogodnej do ulicy Pochmurnej,
- pieszo jezdnię należy wykonać jako ciąg główny o szerokości 6,00 m, bez zjazdów i dojść do posesji,
- jezdnię obramować krawężnikiem betonowym najazdowym na ławie betonowej z oporem.
2) budowa kanalizacji deszczowej w zakresie:
- sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 0,30m w ul. Pochmurnej od S21 do S20 dług. 45,50mb
- sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 0,30m w ul. Strumykowej od S20 do S19 dług. 15,50mb
- sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 0,30m w ul. Strumykowej od S19 do S istn. dług. 25,00 mb
- wykonanie przykanalików od S21 Ø 0,20m do krawędzi projektowanej pieszo jezdni - 2 szt.
- wykonanie wpustów ulicznych z przykanalikami Ø 0,20m do S20 i S19 - 4 szt.
- regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych do rzędnej poziomu realizowanej pieszo jezdni ulicy Strumykowej w ilości 11 szt.
Zadanie 2 - zakres robót obejmuje budowę ul. Bulwarowej na OM Samociążek w Koronowie (na odcinku od km 0+000 do km 0+241,79), w szczególności:
- wykonanie robót drogowych, polegających na ułożeniu pieszo jezdni z kostki brukowej betonowej, o szerokości 6 m na ulicy Bulwarowej od km 0+000 do km 0+241,79;
- odwodnienie pasa drogowego, poprzez wykonanie nowych wpustów drogowych kanalizacji deszczowej, z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Bulwarowej. 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - II etap.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 613145,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 306054,93
Oferta z najniższą ceną: 306054,93 / Oferta z najwyższą ceną: 418266,99
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - II etap.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SPRINBUD Krzysztof Uczniak, ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 722673,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 248400,00
Oferta z najniższą ceną: 248400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 455100,00
Waluta: PLN.
                                                                       BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 sierpnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 sierpnia 2014, 15:14:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982