OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na realizację zadania pn.  
Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie

Numer ogłoszenia: 148811 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Numer ogłoszenia w BZP: 173156 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe w budynku synagogi
2) Ściany i przemurowania
3) Konstrukcja antresoli
4) Rekonstrukcja stropu belkowego
5) Stolarka okienna i drzwiowa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma KORBUD Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305623,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.
Cena wybranej oferty: 260697,04
Oferta z najniższą ceną: 260697,04 / Oferta z najwyższą ceną: 317188,96
Waluta: PLN.
                                                                              BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (9 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (9 lipca 2014, 12:16:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801