OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na realizację zadania pn. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie
Numer ogłoszenia w BZP: 148693 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Numer ogłoszenia w BZP: 112739 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Renowacja budynku Ratusza w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Renowacja budynku Ratusza w Koronowie.
Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:
Część I - Renowacja elewacji budynku - część wpisana do rejestru zabytków.
Część II - Renowacja elewacji budynku - część pozostała od strony ul. Garncarskiej i od strony ul. Farnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.11.00-9, 45.43.00.00-0, 45.26.25.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma KORBUD Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167974,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 196269,26
Oferta z najniższą ceną: 186.238,98/ Oferta z najwyższą ceną: 196269,26 Waluta: PLN.
 
                                                                               BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (9 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (9 lipca 2014, 11:46:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (9 lipca 2014, 12:44:58)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 769