Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Stabilizacja osuwiska-odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.


IPR-ZP.271.9.4.2014                                                              Koronowo 2014-07-08
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Stabilizacja osuwiska-odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp – tekst jednolity z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o. ul. Bydgoska 13/15B 73-110 Stargard Szczeciński
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium, tj. cena – 100 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp przedstawiam przyznaną ofertom punktację:
Oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń - oferta odrzucona,
Oferta nr 2 -  Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o. ul. Bydgoska 13/15B 73-110 Stargard Szczeciński - 100 punktów.
                                                                          
                                                                      BURMISTRZ KORONOWA
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (8 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (8 lipca 2014, 12:13:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 916