Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP: 224552 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Numer ogłoszenia w BZP: 198014 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało nie zamieszczono ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej
na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprzaka i Podgórnej, w szczególności:
- kanalizacja sanitarna PVC klasy S (8,0 kN/m2) Ø200 mm - 349,0 m;
- kanalizacja sanitarna PVC klasy S (8,0 kN/m2) Ø160 mm - 65,0 m;
- rurociągi ciśnieniowe, dwuwarstwowe PE-HD PE100+ De90 SDR17 PN10 - 133,0 m;
- studnie żelbetowe Dn 1200 - 14 szt.,
- studnie PP 425 mm - 6 szt.,
- studnie rozprężne Dn 1200 - 2 szt.,
- przepompownia strefowa - 1 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.23.21.52-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej GRABAN, ul. Łobżeniecka 11B, 89-115 Mrocza, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 472394,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 324291,00 zł
Oferta z najniższą ceną: 324291,00 zł / Oferta z najwyższą ceną: 600461,40 zł
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 lipca 2014, 11:20:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 926