Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie


271.8.4.2014                                                                   Koronowo, 2014-07-01 
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Renowacja budynku Ratusza w Koronowie, znak sprawy IPR-ZP.271.8.2014.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907 ze zm.), wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez:
  Firma KORBUD Józef Korczak  ul. Przemysłowa 9,  86-010 Koronowo
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty    oraz przedstawiam punktację przyznaną ofertom:
Oferta nr 1 - Konserwacja Zabytków Rumocki Marek ul. Legionów 21A/6, 87-100 Toruń
                   OLEKSY Konserwacja Zabytków Michał Oleksy ul. Suleckiego 4 G/77
                   87-100 Toruń - oferta odrzucona
Oferta nr 2 - Firma KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9,  86-010 Koronowo - 100 pkt
   
Jednocześnie Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu,  określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp
 
                                                                                           BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 lipca 2014, 11:28:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678