Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie.

                                                                                         Koronowo 2014-06-26
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 907 ze zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej GRABAN Aleksandra Olszewska
ul. Łobżeniecka 11b, 89-115 Mrocza
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium, tj. cena – 100 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp przedstawiam przyznaną ofertom punktację:
Oferta nr. 1 - WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - 54 punkty
Oferta nr. 2 - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej GRABAN Aleksandra Olszewska ul. Łobżeniecka 11b, 89-115 Mrocza  - 100 punktów
 
            Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem             w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.
 
                                                                                   Burmistrz Koronowa
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (26 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (26 czerwca 2014, 15:02:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 923