OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie Wrota Sukcesu

Koronowo: Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie Wrota Sukcesu

Numer ogłoszenia: 174810 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120164 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie Wrota Sukcesu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług edukacyjnych (CPV 80100000-5) polegających na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu pn.: Wrota Sukcesu (dalej zwanego projektem), dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych w Gminie Koronowo (Gimnazjum nr 1 w Koronowie; Gimnazjum we Wtelnie, działającym w ramach Zespołu Szkół we Wtelnie; Gimnazjum im. kpt.ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim, działającym w ramach Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim; Gimnazjum w Mąkowarsku, działającym w ramach Zespołu Szkół w Mąkowarsku). Przedmiot zamówienia został podzielony na 68 części. Część 1 Koronowo - Matematyka - grupa I Część 2 Koronowo - Matematyka - grupa II Część 3 Koronowo - Geografia Część 4 Koronowo - Chemia Część 5 Koronowo - Fizyka Część 6 Koronowo - Biologia Część 7 Koronowo - Język angielski Część 8 Koronowo - Język angielski Część 9 Koronowo - Język niemiecki Część 10 Koronowo - Język niemiecki Część 11 Koronowo - ICT - grupa I Część 12 Koronowo - ICT - grupa II Część 13 Wtelno - Matematyka Część 14 Wtelno - Geografia Część 15 Wtelno - Chemia Część 16 Wtelno - Fizyka Część 17 Wtelno - Biologia Część 18 Wtelno - Język angielski Część 19 Wtelno - Język niemiecki Część 20 Wierzchucin Królewski - Matematyka Część 21 Wierzchucin Królewski - Geografia Część 22 Wierzchucin Królewski - Chemia Część 23 Wierzchucin Królewski - Fizyka Część 24 Wierzchucin Królewski - Biologia Część 25 Wierzchucin Królewski - Język angielski Część 26 Wierzchucin Królewski - Język niemiecki Część 27 Wierzchucin Królewski - ICT - grupa I Część 28 Wierzchucin Królewski - ICT - grupa II Część 29 Mąkowarsko - Matematyka Część 30 Mąkowarsko - Geografia Część 31 Mąkowarsko - Chemia Część 32 Mąkowarsko - Fizyka Część 33 Mąkowarsko - Biologia Część 34 Mąkowarsko - Język angielski Część 35 Mąkowarsko - Język niemiecki Część 36 Mąkowarsko - ICT - grupa I Część 37 Mąkowarsko - ICT - grupa II Część 38 Koronowo - Ścieżka ekologiczna Część 39 Koronowo - Ścieżka przedsiębiorczości Część 40 Koronowo - Ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej Część 41 Koronowo - Ścieżka tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego Część 42 Wtelno - Ścieżka ekologiczna Część 43 Wtelno - Ścieżka przedsiębiorczości Część 44 Wtelno - Ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej Część 45 Wtelno - Ścieżka tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego Część 46 Wierzchucin Królewski - Ścieżka ekologiczna Część 47 Wierzchucin Królewski - Ścieżka przedsiębiorczości Część 48 Wierzchucin Królewski - Ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej Część 49 Wierzchucin Królewski - Ścieżka tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego Część 50 Mąkowarsko - Ścieżka ekologiczna Część 51 Mąkowarsko - Ścieżka przedsiębiorczości Część 52 Mąkowarsko - Ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej Część 53 Mąkowarsko - Ścieżka tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego Część 54 Koronowo - Doradztwo edukacyjno - zawodowe - grupa I Część 55 Koronowo - Doradztwo edukacyjno - zawodowe - grupa II Część 56 Wtelno - Doradztwo edukacyjno - zawodowe -grupa I Część 57 Wierzchucin Królewski - Doradztwo edukacyjno - zawodowe - grupa II Część 58 Wierzchucin Królewski - Doradztwo edukacyjno - zawodowe Część 59 Mąkowarsko - Doradztwo edukacyjno - zawodowe Część 60 Koronowo - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego - grupa I Część 61 Koronowo - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego - grupa II Część 62 Koronowo - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie - grupa II Część 63 Koronowo - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie - grupa II Część 64 Wtelno - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego Część 65 Wierzchucin Królewski - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego Część 66 Wierzchucin Królewski - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Część 67 Mąkowarsko - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego Część 68 Mąkowarsko - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Szczegółowy harmonogram przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. Dla zajęć pozalekcyjnych/ścieżek edukacyjnych/zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jako 1 godzinę zajęć przyjmuje się godzinę lekcyjna tj. 45 minut. Dla doradztwa edukacyjno-zawodowego jako godzinę zajęć przyjmuje się godzinę zegarową tj. 60 minut. Zajęcia realizowane są w ramach projekt nr POKL.09.01.02-04-061/13 Wrota Sukcesu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3.2. Zamawiający zapewnia wyposażone pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia, w budynkach szkolnych gimnazjów oraz zapewnia pomoce i materiały dydaktyczne. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku oraz w soboty, w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły, według planu zajęć sporządzonego przez Dyrektora Szkoły. 3.3 Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, chronienia jej i udostępniania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.) oraz zgodnie ze statutem szkoły, w której będą odbywać się zajęcia i wytycznymi koordynatora pedagogicznego projektu; 2) przestrzegania tajemnicy w zakresie powierzonych zadań, dokumentacji i danych osobowych uczestników projektu; 3) ponoszenia odpowiedzialności za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć, ścieżek edukacyjnych i form doradztwa edukacyjno-zawodowego; 4) poddanie się kontroli, w szczególności dotyczącej zakresu i sposobu realizacji powierzonych zadań oraz rozliczeń za świadczone usługi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 5) realizacji zajęć edukacyjnych na podstawie planu pracy zajęć pozalekcyjnych opracowanym przez Dyrektora Gimnazjum w ścisłej współpracy z Zamawiającym, obejmującego harmonogram oraz zakres zadania (plan pracy zajęć pozalekcyjnych musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planu lekcji szkoły i poszczególnych klas); 6) prowadzenia zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, w terminie określonym w umowie; 7) przeprowadzenia sprawdzianów wiedzy po pierwszych i po ostatnich zajęciach przez nauczycieli poszczególnych zajęć objętych zamówieniem. 8) prowadzenia ewidencji zrealizowanych zadań za każdy miesiąc, z uwzględnieniem rodzaju zajęć i liczby godzin; 9) dokumentowania zajęć pozalekcyjnych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, kartach czasu pracy i listach obecności oraz dodatkowo, w przypadku doradztwa edukacyjno-zawodowego, w formie indywidualnych scenariuszy i kart doradztwa edukacyjno-zawodowego; 10) promocji i współpracy z koordynatorem - informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 11) poinformowania koordynatora szkolnego projektu o rezygnacji przez ucznia z uczestnictwa w zajęciach w terminie 5 dni roboczych od powzięcia informacji w tym zakresie; 12) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie; 13) przestrzegania regulaminu obowiązującego w szkołach, w których będą prowadzone zajęcia; 14) decydowania o doborze form, metod i środków dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu oraz będącego na wyposażeniu szkoły. 3.4 Warunki rozliczenia. 1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wybranego wykonawcy. 2) Rozliczenia za przedmiot zamówienia będą realizowane na podstawie przedstawionego rachunku/faktury za faktycznie wykonaną ilość zajęć, przy cenie 1 godz. zajęć określonej w ofercie, zatwierdzonej do wypłaty przez koordynatora projektu. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od złożenia rachunku/faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. 3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące zajęć, liczby godzin i grup szkoleniowych są zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-061/13 Wrota Sukcesu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Koronowo - Matematyka - grupa I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Wolańska, ul. Bukowa 2/10, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Koronowo - Matematyka - grupa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lilianna Okonek-Skowrońska,, ul. Powstańców Wielkopolskich 5,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Koronowo - Geografia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ilona Klunder, ul. Sportowa 18,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Koronowo - Chemia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Kowalik,, ul. Diamentowa 1,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Koronowo - Fizyka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urszula Dyks, ul. Pomianowskiego 16/1, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Koronowo - Biologia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lucyna Łysek-Smolińska,, Witosa 34,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Koronowo - Język angielski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Spierewka,, ul. Szkolna 2/2,, 86-011 Gościeradz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Koronowo - Język angielski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karolina Wójcik,, ul.Irysowa 8,, 86-022 Sienno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Koronowo - Język niemiecki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bernadeta Radzińska,, Salno 52,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Koronowo - Język niemiecki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Felczykowska-Youmbi,, ul. Pomianowskiego 14/4,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Koronowo - ICT - grupa I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Stankiewicz,, ul. Powstańców Wielkopolskich 7,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Koronowo - ICT - grupa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojciech Malak,, ul. Konopnickiei 5/18,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Wtelno - Matematyka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Właśniak-Dybiona,, ul. Bydgoska 2/4 Tryszczyn,, 86-011 Wtelno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Wtelno - Geografia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Halina Lewandowska, ul. Na skarpie 10/1 Tryszczyn, 86-011 Wtelno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Wtelno - Chemia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Właśniak-Dybiona,, ul. Bydgoska 2/4 Tryszczyn,, 86-011 Wtelno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Wtelno - Fizyka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Rujner,, ul. Stroma 12a/30, 85-158 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Wtelno - Biologia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Wojciechowska, Łąsko Wielkie 19/1, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Wtelno - Język angielski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosława Wesseł,, ul. Długa 46 Tryszczyn,, 86-011 Wtelno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Wtelno - Język niemiecki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Obrocka-Hoc, ul. Łobżenicka 2a/35, 85-420 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Matematyka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogumiła Borowicz,, Wierzchucin Królewski 87,, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Geografia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Karbasz,, ul. Nowodwroska 1,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Chemia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Glonek,, Wilcze 13,, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Fizyka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sabina Szymańska,, Wilcze 57,, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Biologia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Kochańska,, Wiskitno 45,, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Język angielski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogumiła Arkuszewska,, Mochle 62,, 86-014 Sicienko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Język niemiecki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Gałązka,, ul. Wiskitno 47/5,, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - ICT - grupa I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Violetta Krzyżanowska,, Wierzchucin Królewski 113/2 ,, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - ICT - grupa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Violetta Krzyżanowska,, Wierzchucin Królewski 113/2 ,, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: Mąkowarsko - Matematyka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Procyk,, oś. Łakomowo 5,, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: Mąkowarsko - Geografia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bartczak Gizela,, ul. Tucholska 8/2, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31   

Nazwa: Mąkowarsko - Chemia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Siłakowska,, ul. Tucholska 8/1, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 32   

Nazwa: Mąkowarsko - Fizyka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Winowiecka,, Lucim 29/3,, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 33   

Nazwa: Mąkowarsko - Biologia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Sliwińska,, ul. Tucholska 4/2, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34   

Nazwa: Mąkowarsko - Język angielski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piotr Marek, ul. Białogardzka 6/132, 85-808 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 35   

Nazwa: Mąkowarsko - Język niemiecki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Gałązka,, Wiskitno 47/5,, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 36   

Nazwa: Mąkowarsko - ICT - grupa I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Winowiecka, Lucim 29/3,, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 37   

Nazwa: Mąkowarsko - ICT - grupa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Winowiecka, Lucim 29/3,, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 38   

Nazwa: Koronowo - Ścieżka ekologiczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Kulągowska-Puzio,, ul. Farna 64,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 39   

Nazwa: Koronowo - Ścieżka przedsiębiorczości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Głogowski, ul. Sienkiewicza 11/1,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 40   

Nazwa: Koronowo - Ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rita Pieczewska, ul. Wczasowa 6,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 41   

Nazwa: Koronowo - Ścieżka tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Kulągowska-Puzio,, ul. Farna 64,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 42   

Nazwa: Wtelno - Ścieżka ekologiczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Wojciechowska, Łąsko Wielkie 19/1, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 43   

Nazwa: Wtelno - Ścieżka przedsiębiorczości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Głogowski,, ul. Sienkiewicza 11/1,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 44   

Nazwa: Wtelno - Ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Kąkol, ul. Chłodna 20/2,, 85-345 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 45   

Nazwa: Wtelno - Ścieżka tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Żaneta Skotnicka, ul. Brzoskwiniowa 6, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 46   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Ścieżka ekologiczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dariusz Malicki,, Wierzchucin Królewski 54,, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 47   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Ścieżka przedsiębiorczości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Głogowski,, ul. Sienkiewicza 11/1,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 48   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Gradek,, ul. Strumykowa 8,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 49   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Ścieżka tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Karbasz,, ul. Nowodworska 1,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 50   

Nazwa: Mąkowarsko - Ścieżka ekologiczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Sliwińska,, ul. Tucholska 4/2, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 51   

Nazwa: Mąkowarsko - Ścieżka przedsiębiorczości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Głogowski,, ul.Sienkiewicza 11/1,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 52   

Nazwa: Mąkowarsko - Ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Surdej,, ul. Tucholska 24/2, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 53   

Nazwa: Mąkowarsko - Ścieżka tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Kufel,, ul. Tucholska 24/3 ,, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 54   

Nazwa: Koronowo - Doradztwo edukacyjno - zawodowe - grupa I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karolina Myk-Szczepińska, ul. Pomianowskiego 4/73,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2589,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 55   

Nazwa: Koronowo - Doradztwo edukacyjno - zawodowe - grupa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lucyna Łysek-Smolińska,, Witosa 34,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2589,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 56   

Nazwa: Wtelno - Doradztwo edukacyjno - zawodowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Adamkiewicz,, ul. Bukowa 4/21, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2589,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 57   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Doradztwo edukacyjno - zawodowe - grupa I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Lazarek,, Okole 38/5,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2589,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 58   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Doradztwo edukacyjno - zawodowe - grupa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Lazarek,, Okole 38/5,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2589,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 59   

Nazwa: Mąkowarsko - Doradztwo edukacyjno - zawodowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiesława Rajewska,, ul. Siedleckiego 36/21, 85-868 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2589,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 60   

Nazwa: Koronowo - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego - grupa I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Sandomierz,, ul. Witosa 58,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 61   

Nazwa: Koronowo - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego - grupa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Bociek, ul. Dworcowa 7,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 62   

Nazwa: Koronowo - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie - grupa I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Szczepanowska,, Łubinowa 9,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 63   

Nazwa: Koronowo - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie - grupa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Mazur,, ul. Wierzbowa 11,Lipniki,, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 64   

Nazwa: Wtelno - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Wilczyńska,, ul. Pomianowskiego 22, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 65   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Violetta Lackowska,, Wierzchucin Królewski 57,, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 66   

Nazwa: Wierzchucin Królewski - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Karbasz, ul. Nowodworska 1,, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 67   

Nazwa: Mąkowarsko - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Języka polskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Surdej,, ul. Tucholska 24/2, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 68   

Nazwa: Mąkowarsko - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Kufel, ul. Tucholska 24/3 ,, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2967,25

 • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Marcin Kłodziński (23 maja 2014)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (23 maja 2014, 10:48:18)
Podmiot udostępniający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121