OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo

Numer ogłoszenia w BZP: 109719 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
numer ogłoszenia w BZP: 58603 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo
W tym:
Część I - Dostawa 18 szt. namiotów plenerowych;
Część II - Dostawa mebli biesiadnych tj. 70 stołów oraz 140 ławek;
Część III - Dostawa sceny mobilnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.25.30-1, 39.12.12.00-8, 39.11.36.00-3, 44.21.00.00-5, 34.20.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Dostawa 18 szt. namiotów plenerowych;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31268,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.
Cena wybranej oferty: 39852,00
Oferta z najniższą ceną: 39852,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42944,94 Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Dostawa mebli biesiadnych tj. 70 stołów oraz 140 ławek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Meriwa Sp. J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski, Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23756,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32287,50
Oferta z najniższą ceną: 32287,50 / Oferta z najwyższą ceną: 41328,00 Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Dostawa sceny mobilnej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro, ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128826,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.
Cena wybranej oferty: 114869,98
Oferta z najniższą ceną: 114869,98 / Oferta z najwyższą ceną: 148717,98 Waluta: PLN.

                                                                                 Z-CA BURMISTRZA KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (22 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (22 maja 2014, 09:19:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788