OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny (...).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne.

Numer ogłoszenia w BZP: 165712 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. numer ogłoszenia w BZP: 63805 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gm. Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudową na pomieszczenia mieszkalne.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów zamówienia:
I. ŚWIETLICA (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
a) Wykonanie kominów z pustaków spalinowych wraz z obmurowaniem, tynkami
i malowaniem
b) Stropodach
- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich
- wymiana kominków wentylacyjnych
- rozbiórka gzymsów
- wykonanie konstrukcji z krawędziaków i płyt OSB
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną
- wymiana instalacji odgromowej
c) Elewacje
- rozbiórka przekrycia drewnianego dachu nad sklepikiem szkolnym, wyburzenie ściany zewnętrznej zlokalizowanej w tym pomieszczeniu
- rozbiórka wiatrołapu
- roboty termomodernizacyjne (skucie fragmentów ścian, filarów i nierówności, przygotowanie podłoża, doklejenie płyt styropianowych gr. 4 cm do istniejącego ocieplenia, ocieplenie pozostałych ścian styropianem gr. 16 cm, docieplenie ościeży, powierzchni z fakturą grysową, muru ceglanego styropianem gr. 3 cm, montaż siatki, ochrona narożników, gruntowanie podłoża, wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych, ocieplenie fasady budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie, docieplenie cokołu i fundamentów styropianem gr. 14 cm wraz z izolacją przeciwwilgociową i tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym na cokole, roboty ziemne z odwiezieniem lub dowozem ziemi)
- montaż parapetów z blachy powlekanej
- wykonanie fragmentów elewacji z desek na ruszcie drewnianym wraz z ułożeniem membrany wysokoparoprzepuszczalnej i impregnacją grzybobójczą
- przebudowa schodów zewnętrznych (skucie części schodów, wykonanie fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej, tynków, wymiana płytek, wykonanie balustrad)
- wykonanie oddzielnego wejścia do świetlicy wiejskiej
- wymiana części stolarki okiennej
- wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku o konstrukcji ze stali nierdzewnej, wypełnienie szkłem akrylowym
- montaż drzwi zewnętrznych
d) Przebudowa pomieszczeń świetlicy
- rozbiórka i przemurowanie części ścian wewnętrznych
- roboty ziemne wewnątrz budynku
- wymurowanie nowych fundamentów i ścian wewnętrznych
- skucie części posadzek
- wymiana części i wykonanie nowych warstw posadzkowych
- wymiana stolarki drzwiowej
- skucie części tynków wewnętrznych i demontaż okładzin ściennych
- uzupełnienie i wykonanie nowych tynków, gładzi gipsowych, licowanie płytkami, malowanie pomieszczeń
- wymiana instalacji wod-kan.
- wymiana instalalacji c.o.
- wymiana instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
e) Wywóz i utylizacja gruzu
II. MIESZKANIA KOMUNALNE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
a) Wykonanie kominów z pustaków spalinowych wraz z obmurowaniem, tynkami i malowaniem
b) Stropodach
- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich
- wymiana kominków wentylacyjnych
- montaż kominków wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej
- montaż świetlików dachowych ze sztywna rurą światłonośną
- rozbiórka gzymsów
- wykonanie konstrukcji z krawędziaków i płyt OSB
- wykonanie podkładu betonowego na stropie
- izolacja z folii polietylenowej
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną
- wymiana instalacji odgromowej
c) Elewacje
- roboty termomodernizacyjne (skucie fragmentów ścian, filarów i nierówności, przygotowanie podłoża, doklejenie płyt styropianowych gr. 4 cm do istniejącego ocieplenia, ocieplenie pozostałych ścian styropianem gr. 16 cm, docieplenie ościeży, powierzchni z fakturą grysową, muru ceglanego styropianem gr. 3 cm, montaż siatki, ochrona narożników, gruntowanie podłoża, wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych, ocieplenie fasady budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie, docieplenie cokołu i fundamentów styropianem gr. 14 cm wraz z izolacją przeciwwilgociową i tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym na cokole, roboty ziemne z wywiezieniem ziemi na odkład)
- montaż parapetów z blachy powlekanej
- wykonanie fragmentów elewacji z desek na ruszcie drewnianym wraz z ułożeniem membrany wysokoparoprzepuszczalnej i impregnacją grzybobójczą
- budowa schodów zewnętrznych (wykonanie fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej, tynków, okładziny z płytek, wykonanie balustrad)
- wymiana stolarki okiennej
- montaż drzwi zewnętrznych
- montaż drabiny
d) Rozbudowa budynku i przebudowa pomieszczeń
- rozbiórka i przemurowanie części ścian wewnętrznych
- wymurowanie nowych fundamentów i ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych
- roboty ziemne wewnątrz budynku
- montaż elementów konstrukcyjnych (belek stalowych, wieńców monolitycznych, płyt żelbetowych stropowych
- wykonanie nowych warstw posadzkowych
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- skucie części tynków wewnętrznych i demontaż okładzin ściennych
- uzupełnienie i wykonanie nowych tynków, gładzi gipsowych, licowanie płytkami, malowanie pomieszczeń
- demontaż i wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz montaż białym montażem
- demontaż i montaż nowej instalalacji c.o.
- demontaż i montaż nowej instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- wyposażenie mieszkań w kuchenki gazowe z piekarnikami elektrycznymi i w butle gazowe
e) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
f) Wywóz i utylizacja gruzu
III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ((zakres robót, zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
a) Rozebranie betonowych schodów bocznych, opaski betonowej, chodnika betonowego i placu przy schodach
b) Wykonanie opaski żwirowej
c) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
d) Zagospodarowanie terenu zielenią.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-8, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.23.32.00-1, 45.25.21.27-4, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1.313.551,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 817.053,63
Oferta z najniższą ceną: 732.985,46 / Oferta z najwyższą ceną: 972.145,26
Waluta: PLN.
                                                                                    BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (16 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (16 maja 2014, 11:28:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965