WF.261.5.2014

DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA
Numer ogłoszenia: 93357 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76143 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa - zakup używanego ciągnika spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy 2. Wymagania: 2.1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: Rok produkcji nie starszy niż 2012 Przebieg nie więcej niż 300 Mtg Silnik 4 - cylindrowy, turbo o poj. 3,2 dm3, pompa mechaniczna Bosch, Moc 82 KM, Skrzynia biegów mechaniczna 12x12, zsynchronizowana 40 km/h, Rewers hydrauliczny, Napęd na 4 koła, Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 4 szybkozłączami, max. udźwig podnośnika 3500 kg, wydajność pompy 50 l/min, niezależna pompa wspomagania 29 l/min, obroty wałka WOM 540/1000 obr./min, zależne i niezależne, kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzowana, instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa, obciążniki przednie 8x40 kg, ogumienie 13,6 R24, tył 16,9 R34, zużycie opon max. 20% Radio, Fotel amortyzowany mechanicznie. 2.2. Wyposażenie ciągnika: Klucz do kół, Instrukcja obsługi, Trójkąt ostrzegawczy, Licznik motogodzin, Gaśnica, Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego, Halogeny robocze z przodu min. 2 szt., z tyłu pojazdu 2 szt. Apteczka, 2.3. Gwarancja na oferowany ciągnik musi wynosić co najmniej 100 Mtg lub 1 miesiąc 2.4. Ciągnik musi być wolny od wad, posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać obowiązujące normy. 2.5. Warunki eksploatacji: Ciągnik będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu 2.6. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, Przy odbiorze podmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągnika. Uwaga! Przed podpisaniem umowy przedmiot zamówienia musi przejść test sprawnościowy u Zamawiającego Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, - w cenie ciągnika 2.7. Wykonawca na własny koszt dostarczy i rozładuje przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego t. j. Al. Wolności 4 w Koronowie w terminie 7 dni od podpisania umowy. 2.8. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 2.9. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o., ul. Bydgoska 41, 86-061 Brzoza, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
134070,00
* Oferta z najniższą ceną: 134070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 134070,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz


metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (30 kwietnia 2014, 08:19:40)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661