WF.261.4.2014

USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM
Numer ogłoszenia: 91755 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60855 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
: USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM. Kod CPV: 79710000-4, 79714000-2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego świadczenie usług w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem polegających na: a) ochronie całodobowej obiektów przy ul. Al. Wolności 4 w Koronowie b) ochronie całodobowej Stacji Uzdatniania Wody Koronowo przy ul. Tucholskiej 49 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Wykonanie czynności ochrony stałej całodobowej, technicznej i kompleksowej, dozoru mienia całej nieruchomości, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia budynków i osób w obsadzie min. jednoosobowej w godzinach pracy i jednoosobowej w dniach wolnych od pracy oraz po godzinach pracy w obiektach przy ul. Al. Wolności 4 w Koronowie (Zakład): pomieszczeń biurowych pomieszczeń magazynowych pomieszczeń socjalnych pomieszczeń stolarni pomieszczeń warsztatu samochodowego pomieszczeń garażowych placu wraz z samochodami i sprzętem oraz parkingiem pomieszczeń archiwum Monitorowanie systemu telewizji dozorowej dla wzmożenia ochrony fizycznej obiektu w skład którego wchodzić będzie: - 16 sztuk kamer wizyjnych - monitor dla 16 kamer 42 - urządzenie do rejestracji zdarzeń - 3 czujniki ruchu sygnalizacyjnego koszt konserwacji i napraw w/w urządzeń poniesie Wykonawca. 2.2 monitorowanie (przyjmowanie) sygnałów z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie Stacji Ujęcia Wody przy ul. Tucholskiej 49 po łączach komutowanych telefonii stacjonarnej oraz po łączach telefonii komórkowej zgodnie z Planem Ochrony Ujęcia Wody w Koronowie który Zamawiający posiada. W przypadku włączenia się alarmu Wykonawca jest zobowiązany do wysłania patrolu interwencyjnego którego czas dojazdu nie może być dłuższy niż 30 min. Przyjmowanie raportów z Oczyszczalni Ścieków w Koronowie oraz Stacji Ujęcia Wody przy ul. Tucholskiej 49 w Koronowie od poniedziałku do niedzieli od godz. 19.00 do 5.00 (co 2 godziny), 2.3. Szczegółowy sposób sprawowania ochrony ochrona sprawowana jest w dni robocze, wolne od pracy, święta, całodobowo, ochrona osób, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników, ochrona mienia, ma polegać na zapobieganiu popełnieniu przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, zapobieganiu powstaniu szkód oraz nie dopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, pracownik ochrony odpowiedzialny jest za konieczność niezwłocznego informowania upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa obiektu, obowiązek podejmowania wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji ochrony, zawiadomienie w razie konieczności Policji, Straży pożarnej, Pogotowia Ratunkowego lub innych służb, wszyscy pracownicy muszą być jednakowo umundurowani, wyposażeni w widoczne identyfikatory 2.4. Obowiązki pracowników ochrony: dozorowanie obiektu z zewnątrz i wewnątrz. W przypadku zauważenia zagrożeń naruszających stan bezpieczeństwa obiektu, pracownik ochrony podejmuje natychmiast działanie celem ich wyeliminowania. W zasadnych przypadkach pracownik ochrony informuje kierownictwo obiektu i Wykonawcę, przyjmowanie raportów z Oczyszczalni Ścieków w Koronowie oraz Stacji Ujęcia Wody przy ul. Tucholskiej 49 w Koronowie od poniedziałku do niedzieli od godz. 19.00 do 5.00 (co 2 godziny), obsługa centrali telefonicznej kontrola ruchu osobowego i pojazdów celem niedopuszczenia do wejścia na teren obiektu osób nieupoważnionych, nietrzeźwych oraz niedopuszczenia do ewentualnych prób kradzieży, nadzór nad znajdującymi się w szafce, przeznaczonej na ten cel, kluczami do pomieszczeń biurowych; zapisywanie w książce wydawania i zdawania kluczy, utrzymanie czystości przed wejściem do budynku, w którym znajduje się siedziba Zakładu, utrzymanie porządku w portierni, korytarzu, stołówce, kuchence oraz WC na parterze budynku, zimowe utrzymanie wejść na teren Zakładu i wjazdów, pielęgnacja zieleni wokół wejść i wjazdu do Zakładu, przygotowywanie ciepłych napojów dla pracowników, obsługa centrali telefonicznej, prowadzenie Książki raportów oraz ewidencji wymaganej w Zakładzie na potrzeby Akcji Zimowej, dyżurów sobotnio - świątecznych, dokumentowanie przebiegu służby oraz zdarzeń, wykonywanie patroli wg potrzeb jednak nie rzadziej niż co 1 godz. całego Zakładu, informowanie petentów co do miejsca załatwienia spraw w Zakładzie, w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych (pożar, awaria itp.) pracownik dozoru bezzwłocznie powiadamia odpowiednie służby (Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Energetyczne, Policję) oraz kierownictwo Zakładu i Zleceniobiorcę, wykonanie czynności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony mienia z zachowaniem należytej staranności, utrzymanie stanu bezpieczeństwa oraz ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem posiadanego mienia, ochrona przed napadem, włamaniem, kradzieżą, rabunkiem; 2.5. Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia zatrudni co najmniej 3 osoby. Osoby te będą zatrudnione u Wykonawcy na okres obowiązywania umowy tj. od 01 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2017 roku i będą one brały czynny udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia osób na okres od 01 maja 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku. W przypadku rozwiązania umowy z podaną osobą lub przez tą osobę, Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić w to miejsce inną osobę, tak aby przez cały okres świadczenia usługi, zatrudnione były minimum 3 osoby. 2.6. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu każdej zmiany pracownika ochrony. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw i żądać zmiany osoby wykonującej ochronę. 2.7.Wykonawca na własny koszt wyposaży pracowników ochrony w jednolite mundury oraz materiały biurowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 2.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony. 2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony. 2.9. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 2.10. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Płatności dokonywane będą w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 2.11. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 2.12. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w okresie związania umową..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.40.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Security & Cleaning System Sp. z o.o., Ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
180858,41
* Oferta z najniższą ceną: 180858,41 / Oferta z najwyższą ceną: 595312,12
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz


metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (28 kwietnia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (28 kwietnia 2014, 13:56:50)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580