Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego


MGZE.271.2.2014.VIII/9.1.2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z poźn. zm.) ogłasza się wyniki postępowania w przetargu nieograniczonym p.n.:
Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego
w projekcie „Wrota Sukcesu”:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (842kB) pdf
Zestawienie punktacji (175kB) pdf


Projekt nr POKL.09.01.02-04-061/13 ,,Wrota Sukcesu", współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

metryczka


Wytworzył: Marcin Kłodziński (24 kwietnia 2014)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (24 kwietnia 2014, 21:36:54)
Podmiot udostępniający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660