Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kamienia kolejowego.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na dostawę kamienia kolejowego.
Numer ogłoszenia w BZP: 74101 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznychnumer ogłoszenia w BZP: 64675 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kamienia kolejowego.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kamienia kolejowego z dowozem na miejsce składowania na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4 w ilości 1400 Mg. Kamień przeznaczony będzie do utwardzenia dróg gminnych. Kamień pochodzący
z nasypów kolejowych winien mieć frakcję 0-45 mm, bez zanieczyszczeń złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby, innych kruszyw , materiałów zawierających azbest oraz odpady niebezpieczne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RADPOL Radosław Gniot, ul. Dworcowa, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68880,00 zł
Oferta z najniższą ceną: 68880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68880,00
Waluta: PLN.
                                                                        BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2014, 14:13:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 695