WF.261.3.2014

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, grysów bazaltowych oraz masy na zimno pakowanej w workach.
Numer ogłoszenia: 66757 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35337 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, grysów bazaltowych oraz masy na zimno pakowanej w workach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywny zakup i odbiór przez Zamawiającego n/w materiałów z miejsca wskazanego przez Wykonawcę w odległości nie dalej niż 60 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 Koronowo. Odbiór materiałów będzie poprzedzany telefonicznie z 2-dniowym wyprzedzeniem. 1. Emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K-65 o zawartości asfaltu 65% w ilości 22 tony. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 (Asfalty i lepiszcza asfaltowe). Do każdej partii dostarczonej emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. 2. Grys bazaltowy - płukany, pozbawiony zapylenia o frakcjach i ilościach: 2-5 mm 200 ton i 8-11 mm 160 ton. Zamawiane grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 + Ap1 :2010 (Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu). Do każdej partii grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3. Masa na zimno pakowana w workach w ilości 20 ton. Masa na zimno (mieszanka mineralno-asfaltowa) do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych będzie spełniała niżej wymienione wymagania: uziarnienie od 0 do 8 mm, lepiszcze modyfikowane, możliwość stosowania w temperaturach ujemnych, możliwość przechowywania przez okres min. 5 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia wystarczającej jakości oferowanej masy Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31 grudnia 2016 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 14.21.20.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
112344,42
* Oferta z najniższą ceną: 14197,40 / Oferta z najwyższą ceną: 112344,42
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (28 marca 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (28 marca 2014, 13:06:49)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 760