WF.261.2.2014

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
Numer ogłoszenia: 58699 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32113 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Szczegółowy asortyment przedmiotu zamówienia obejmuje: zadanie nr 1 - sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów: Ford Courier 1.3 (benzyna 96r.), Ford Courier 1.8D (1994-1999 r.) Ford Transit 2.5 D (1994-1997), Ford Transit 2.5 TD (1998r.) skrzynia, Ford Transit 350EF wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ zadanie nr 2 - sukcesywne dostawy części zamiennych do ciągników C-360, C-385 (6 cylindrów) wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ Części muszą spełniać Polskie Normy motoryzacyjne przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku muszą spełniać Polskie Normy i polskie specyfikacje techniczne. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na telefoniczne i e-mailem zamówienie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych cześci podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości części, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości części w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości części w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Zamówienia będą dostarczane do siedziby Zamawiającego w ciągu dwóch dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 052 58-60-400.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa:
Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* P.H.U. ERZET S.C., ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
47982,66
* Oferta z najniższą ceną: 47982,66 / Oferta z najwyższą ceną: 69212,10
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GRENE Sp. z o.o., ul. Skandynawska 1, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
16273,47
* Oferta z najniższą ceną: 16273,47 / Oferta z najwyższą ceną: 48560,40
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (19 marca 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (19 marca 2014, 14:14:19)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 749