OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na świadczenie usług pocztowych (...) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
oraz zwrotu przesyłek nie dostarczonych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie.


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 41083 - 2014;
data zamieszczenia: 27.02.2014
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 14001 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek nie dostarczonych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 273302,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 267713,50                           
Oferta z najniższą ceną: 267713,50 / Oferta z najwyższą ceną: 267713,50 Waluta: PLN.

                                                                                BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 lutego 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 lutego 2014, 14:02:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790