ZP/341/20/13

Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów
Numer ogłoszenia: 15285 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266613 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Oleje, smary, płyny eksploatacyjne oraz filtry muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 36 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości asortymentu w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości asortymentu w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu dwóch dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 052 58-60-400. 09.21.11.00-2, 24.95.11.00-6, 09.21.16.50-2, 24.95.13.00-8, 42.91.33.00-2, 42.51.43.10-8, 42.91.34.00-3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.11.00-2, 24.95.11.00-6, 09.21.16.50-2, 24.95.13.00-8, 42.91.33.00-2, 42.51.43.10-8, 42.91.34.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Petrol-Com Radosław Rudnicki, 86-060, 86-060 Nowa Wieś Wielka, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
172953,74
* Oferta z najniższą ceną: 172953,74 / Oferta z najwyższą ceną: 228336,22
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Petrol-Com Radosław Rudnicki, ul. Dębowa 7, 86-060 Nowa Wieś Wielka, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
192730,53
* Oferta z najniższą ceną: 138925,23 / Oferta z najwyższą ceną: 240307,34
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (23 stycznia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (23 stycznia 2014, 15:02:08)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953