ZP/341/18/13

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z treścią art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych - zadanie 2”.

W dniu 21.11.2013r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. O dokonanym wyborze Zamawiający zawiadomił Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz podał informację do wiadomości publicznej zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 29.11.2013r. do Zamawiającego wpłynęła od Wykonawcy Armapol Krystyna Armatyńska  Ul. Chwaszczyńska 190B, 81- 571 Gdynia informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający uwzględnił zarzuty i unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej – zadanie 2.

Powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz unieważnienie postępowania:
Zamawiający przystępując do ponownego badania i oceny ofert zwrócił się do firmy Armapol Krystyna Armatyńska  Ul. Chwaszczyńska 190B, 81- 571 Gdynia oraz do P.H.U. „ERZET” s.c. Z. Powała, R. Guzik Ul. Żeglarska 38, 85- 529 Bydgoszcz z żądaniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty poz. 7 i 12. Uzyskane odpowiedzi wskazują, że zaoferowane części różnią się od siebie. Niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyżej wskazanym doprowadził do złożenia przez Wykonawców nieporównywalnych ofert, co uniemożliwia jednakową ocenę przedmiotu zamówienia w złożonych ofertach i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Usunięcie takiej wady na etapie badania ofert jest niemożliwe. Błąd w opisie przedmiotu zamówienia ma zatem charakter nieusuwalny i ma wpływ na ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – zadanie  2, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Prawidłowość działania Zamawiającego potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 czerwca 2010r. (sygn. akt KIO/982/10), z którego wynika, że „błędny opis przedmiotu zamówienia miał wpływ na wynik postępowania, skoro zaoferowano przedmiot dostawy o różnym zakresie zastosowania. Należy przyjąć, że postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu dostawy w złożonych ofertach, a w ślad za tym wyboru najkorzystniejszej oferty, należało unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.” Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 stycznia 2011r. (sygn. akt KIO 34/11): „Zdaniem Izby, wykładnia celowościowa przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp musi prowadzić do wniosku, że – uwzględniając odpowiednio art. 146 ust. 6 ustawy Pzp – wszelkie niedające się usunąć wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, stanowią przesłankę jego unieważnienia.”

Zamawiający informuje, że planuje ogłoszenie kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia po upływie terminów określonych w art. 182 Pzp.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (9 stycznia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (9 stycznia 2014, 12:28:11)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868