Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego
w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koronowie
.

Numer ogłoszenia w BZP: 282441 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
numer ogłoszenia w BZP: 266479 - 2013r.
W BZP nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie:
1) usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
2) ubezpieczenie komunikacyjne AC
3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 283143,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 110048,00   
Oferta z najniższą ceną: 110048,00 / Oferta z najwyższą ceną: 220916,54
Waluta: PLN.
                                                                                 BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (30 grudnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (30 grudnia 2013, 12:52:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816