ZP/341/22/13

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
Numer ogłoszenia: 280663 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271793 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne Kod CPV: 90510000-1 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 21). Zadanie 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: gminę Koronowo. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Szacunkowa ilość odpadów: do 6 000 Mg Odbierane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 21). Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Wykonawca będzie odbierał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca będzie odbierał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego t.j. Pomianowskiego 54 w Koronowie, w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów - RIPOK właściwy dla siedziby Zamawiającego. Zadanie 2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (o kodzie 20 02 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: gminę Koronowo. Kod i rodzaj odpadu: 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji Szacunkowa ilość odpadów: do 500 Mg Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 21). Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów - RIPOK właściwy dla siedziby zamawiającego Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości odpadów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości odpadów, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości odpadów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Faktury wystawiane będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym za odebraną partię odpadów, na podstawie podpisanych obustronnie kwitów wagowych oraz zbiorczej karty przekazania odpadów. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1320000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 1198800,00
* Oferta z najniższą ceną: 1198800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1393200,00
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 54000,00
* Oferta z najniższą ceną: 54000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94500,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (24 grudnia 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 grudnia 2013, 10:15:57)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851