ZP/341/21/13

Zakup używanej koparko-ładowarki
Numer ogłoszenia: 279479 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267847 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup używanej koparko-ładowarki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej (rok produkcji nie starsza niż 2006): koparko-ładowarki - sztuk 1 Kod CPV: 34144710-8 Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki : koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; masa eksploatacyjna maszyny do 8700 kg długość transportowa maszyny do 6,0 m; silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto do 74,6 kW (100kM), szesnastozaworowy, napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś; koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze 28; przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab; średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca [od ściany do ściany] do 11,0 m; skrzynia biegów maszyny półautomatyczna typu powershift, przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi w przód, co najmniej trzy w tył; dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się; układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową lub pompą zębatą; stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie; błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser; kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym pneumatycznym fotelem operatora, poziom hałasu w kabinie do 74dB. 1.2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki : koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej; łyżka ładowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania; sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą dwóch dźwigni; na łyżce muszą być zamontowane widły do palet; pojemność łyżki ładowarki 1,3 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m; maksymalna wysokość załadunku 3,0 m i powyżej; udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej 3 400 kg i powyżej; siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu 61 kN i powyżej; 1.3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm i pojemności 0,2 m3 ± 0,06 m3; ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); sterowanie łyżką koparkową za pomocą dwóch dźwigni; maksymalna głębokość kopania 5,80 i powyżej; maksymalna wysokość załadunku przy złożonym ramieniu 3,7 m i powyżej; siła skrawania na łyżce koparkowej 57 kN i powyżej, siła skrawania na ramieniu złożonym 36 kN i powyżej; udźwig przy złożonym ramieniu 1500 kg i powyżej. 1.4.WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w Części II. - Opis przedmiotu zamówienia.; gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 1 miesiąc z limitem minimum 100 motogodzin; oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, na terenie siedziby Zamawiającego oferowana maszyna musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych; 1.5. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. 1.6. Zamawiający przed odbiorem przedmiotu umowy sporządzeniem protokółu dokona sprawdzenia zgodności przedmiotu zamówienia ze SIWZ oraz stanu technicznego. W przypadku braku zgodności stanu maszyny z deklarowanym Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Interhandler Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
169125,00
* Oferta z najniższą ceną: 169125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169125,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (20 grudnia 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (23 grudnia 2013, 11:27:16)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880