Ogłoszenie i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.


IPR-ZP.271.22.3.2013                                                               Koronowo, 2013-12-20
 
        

    Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907
ze zm.), wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez:
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty
oraz przedstawiam punktację przyznaną ofertom w kryterium cena (100%):

- oferta nr 1. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Św. Michała 43   61-119 Poznań -   49,81 punktów
- oferta nr  2. UNIQA   Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Gdańska 132   Łódź Przedstawiciel w Poznaniu ul. Gen. Kutrzeby 12a/101  61-719 Poznań - 78,09 punktów
- oferta nr 3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Jana Pawła II 24   00-133 Warszawa    
  - 100 punktów.
 
  Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje  art. 94 ust. 2 pkt3 lit. a) uPzp.

                                                                                     BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (23 grudnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (23 grudnia 2013, 11:01:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808