2/ZP/2013

Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 529044 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 489962 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego paliwa, to jest oleju napędowego ON w okresie od dnia 01.01.2014 roku przez okres 12 miesięcy (do dnia 31.12.2014 roku) na stacjach paliw Wykonawcy. CPV : 09100000-0 Paliwa, 09134000-7 Oleje napędowe 1.2 Szacunkowe zużycie paliw w okresie 12 miesięcy: Olej napędowy - 16 000 litrów. Wskazane zużycie paliw, jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 1.3 Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu/marży podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 1.4 Objęta niniejszym zamówieniem dostawa paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych samochodów służbowych (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników) na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 1.5. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013, poz. 1058).W sytuacji zaistnienia po stronie Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia nie spełniania przez dostarczane przez Wykonawcę paliwa wymagań jakościowych, zgodnych z ww. Rozporządzeniem, Zamawiający zleci wykonanie badań laboratorium. W sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań, a także naliczy karę umowną w wysokości 10% całej umowy, a także może odstąpić od umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z niezgodnością paliwa z normami jakościowymi (w tym koszty nabywania paliwa w wyższej cenie). 1.6 Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.). Olej napędowy będzie tankowany na stacjach Wykonawcy zlokalizowanych nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego i czynnych całodobowo. 1.7 Obecnie Zamawiający posiada 5 samochodów. 1.8 Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów obecnie posiadanych przez Zamawiającego może ulec zmianie w czasie trwania umowy, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.40.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* NAFTPOL SP. J. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75447,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 85120,00
* Oferta z najniższą ceną: 85120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85120,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ
Dr n.med. Andrzej Nowak

metryczka


Wytworzył: Iwona Kuczyńska (19 grudnia 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (19 grudnia 2013, 14:36:23)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819